Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kombinasyon tedavisinde ARB’ler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(5): 18-24

Kombinasyon tedavisinde ARB’ler

Adnan Abacı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Hipertansiyon hastalarının çoğunda, özellikle sistolik kan basıncı ≥160 mmHg veya diyastolik kan basıncı ≥100 mmHg olanlarda, kan basıncının kontrol altına alınabilmesi için kombinasyon tedavisi gerekir. Hipertansiyon kılavuzları kan basıncı kontrolü için etki mekanizması tamamlayıcı, en az iki ilacın kombinasyonunu önerir. Kombinasyon tedavisinde, farklı ilaç grupları arasındaki fizyolojik ve farmakolojik sinerji sayesinde kan basıncında daha az yan etki ile daha fazla düşme sağlanır. Renin anjiyotensin aldosteron sisteminin blokajı antihipertansif tedavinin temellerinden biridir. Birçok çalışma anjiyotensin reseptör blokerlerinin (ARB) hipertansiyon tedavisindeki etkinliğini göstermiştir ve bu ilaçlar sık kullanılan antihipertansif ilaçlar arasındadır. Anjiyotensin reseptör blokeri ile diüretik veya kalsiyum kanal blokeri kombinasyonu tercih edilen kombinasyonlar içindedir. Bu kombinasyonlar etkindir, iyi tolere edilir ve tek ilaç tedavisine göre daha fazla kan basıncı düşmesi ve kan basıncı kontrolü sağlarlar. Olmesartan, hidroklorotiyazid veya amlodipin ile kombinasyonu çeşitli çalışmalarda araş- tırılmış, antihipertansif etkinliği ve iyi tolere edildiği gösterilmiş bir ARB’dir. Bu derleme yazısında ARB’lerin diüretik ve kalsiyum kanal blokerleri ile kombinasyonu gözden ge- çirilmiştir.


ARB’s in combination therapy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Adnan Abacı. ARB’s in combination therapy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(5): 18-24

Sorumlu Yazar: Adnan Abacı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale