Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner MultiLink Stent Uygulanan Olguların Uzun Dönem Klinik ve Anjiyografik Takip Sonuçları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(10): 612-618

Koroner MultiLink Stent Uygulanan Olguların Uzun Dönem Klinik ve Anjiyografik Takip Sonuçları

Kenan SÖNMEZ1, Fikret TURAN1, Murat GENÇBAY1, Muzaffer DEĞERTEKİN1, Nilüfer Ekşi DURAN1
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Klinilği, istanbul

Koroner stent uygulamalarının uzun dönem sonuçlarına ait verilerin büyük çoğunluğu birinci jenerasyon stentlere ve özellikle Palmaz-Schatz stent uygulamalarına aittir. Daha az sayıdaki çalışmada ikinci jenerasyon stentler içerisinde yer alan MULTİLİNK (ML) stentin orta dönem (6. ay-1.yıl) sonuçları incelenmekle beraber bu stentin uzun dönem (>3 yıl) takip sonuçlarına ait veriler bulunmamaktadır. Çalışmamızın amacı, kliniğimizde intrakoroner ML stent implantasyonu yapılmış olguların uzun dönem (>3 yıl) klinik ve anjiyografik sonuçlarının incelenmesidir. Mayıs 1996-Aralık 1997 tarihleri arasında 125 olguya toplam 133 ML stent yerleştirildi. Stent endikasyonlarının, %10'u bail-out, %26'sı suboptimal sonuç, %64'ü elektif stent şeklindeydi. Hedef lezyonların %49'u LAD, %31'i RCA, %20'si CX arterde lokalizeydi. Referans damar çapı 3.2 ± 0.2 mm, işlem öncesi lezyon yüzdesi %80 ± 11, işlem sonrası lezyon yüzdesi % 3±5 idi. Belirtilen tarihler arasında kliniğimizde ML stent yerleştirilmiş olguların %75'ine (94/125) (80 erkek, 14 kadın, yaş ort. 53 ± 10) ulaşılabildi. Bu olgulardan 73'üne stent uygulamasından ortalama 37 ± 12 ay sonra kontrol koroner anjiyografi yapıldı. Anjiyografik takibi yapılabilen olgular tüm olguların %58'ini (73/125) oluşturmaktaydı ve temel özellikler açısından anjiyografik takibi yapılamayan olgularla farklılık göstermemekteydiler. Uzun dönem kontrol anjiyografisi yapılan stentlerin %22'sinde (17/78) restenoz veya total okluzyon gözlendi. Anjiyografisi yapılan olgularda hedef lezyon revaskülarizasyon (HLR) oranı %12 (9/73), hedef lezyon dışı revaskülarizasyon (HLDR) oranı %14 (10/73), yeni MI %6, ölüm %12 olarak gözlendi.. Buna göre ölüm oranı %12, sürvi oranı % 88 olarak saptandı. Çalışmamız ML stent uygulanan olgularda gözlenen uzun dönem klinik ve anjiyografik izleme sonuçlarını vermektedir. Verilerimiz ML stentlerin uzun dönem takip sonuçlarının gerek aynı cins stentlerle yapılmış orta dönem takip sonuçlarına göre gerekse birinci jenerasyon stentlerden Palmaz-Schatz stentlerin uzun dönemdeki takip sonuçlarına göre benzer veya daha iyi olduğunu göstermektedir. Olgularımızda gözlenen yeni koroner lezyon ve HLDR oranları ateroskleroz progresyonunun yavaşlatılmasına yönelik girişimlerin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: MultiLink stent, uzun dönem takip anjiografik takip

Long-term Clinical and Angiographic Follow-up Results of Multi-link Coronary Stent Implantations

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kenan SÖNMEZ, Fikret TURAN, Murat GENÇBAY, Muzaffer DEĞERTEKİN, Nilüfer Ekşi DURAN. Long-term Clinical and Angiographic Follow-up Results of Multi-link Coronary Stent Implantations. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(10): 612-618
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale