Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Olgu Bildirisi Fallot Tetralojisi ile Birlikte Holt-Oram Sendromu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(2): 124-126

Olgu Bildirisi Fallot Tetralojisi ile Birlikte Holt-Oram Sendromu

Özlem M. BOSTAN1, Ergün ÇİL1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dali, Bursa

l-lolt-Oram sendromu, üst ekstremileleri etkileyen iskelet anomalileri, konjenital kalp defektieri ve kGI·diyak disritnıilerle karakterize otozornal dominant geçiş gösteren bir sendromdur. Morarma ve baytlma ataklarıyla 15 aylikken çocuk kliniğine yattnlan erkek hastada, sağ ön ko/da radius yok/uğu ve baş parmak eksikli_~i. sol elde tenar kasta hipoplaziyle birlikte sol baş parnıakta hipapiazi ve ekokardiyografi ile Fallot telra/ojisi eşliğinde Holt-Oranı sendronıutamst konuldu. Bu sendrom/o ilgili yapdan çeşitli yaym/arda iskelet ve kardiyak c/efektler açtsından bir çok örnek ramm/anması na rağmen, Holt-Oram sendromu ile birlikte çift çtktş!t sağ ventrikiile oldukça seyrek rastlanmost nedeniyle vaka takdim edildi.

Anahtar Kelimeler: Holt-Oram sendromu, Fal/or telra/ojisi

Case Report Holt-Oram Syndrome Associated with the Double Outlet Right Ventricle and Severe Pulmonary Stenosis: Case Report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Özlem M. BOSTAN, Ergün ÇİL. Case Report Holt-Oram Syndrome Associated with the Double Outlet Right Ventricle and Severe Pulmonary Stenosis: Case Report. Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(2): 124-126
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale