Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
TEKHARF Çalışması 25 yılı: 2015 taraması ve ölüm ile kayıplarda dönemsel eğilimler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(5): 365-370 | DOI: 10.5543/tkda.2016.87400

TEKHARF Çalışması 25 yılı: 2015 taraması ve ölüm ile kayıplarda dönemsel eğilimler

Altan Onat1, Adnan Kaya2, Tuğba Akbaş-şimşek3, Barış Şimşek4, Eyyup Tusun5, Yusuf Karadeniz6, Günay Can7
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Suruç Devlet Hastanesi, Şanlıurfa
3Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
4Siyami Ersek Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahi Merkezi, İstanbul
5Şanlıurfa Eğitim Hastanesi, Şanlıurfa
6Atatürk Ü. Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Ad, Erzurum
7İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul

AMAÇ
Bu çalışmada, ilk olarak Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalıkları ve Risk Faktörleri (TEKHARF) 2015 taramasındagenel mortalite ve ikinci olarak 25 yılı aşkın izlem süresince Türkiye’nin 7 coğrafik bölgesinde kümülatif mortalite ve zaman dilimlerine göre kayıpların dağılımı incelendi.

YÖNTEMLER
Birinci derece akrabalar ve/veya sağlık merkezi personelinden ölüm şekli hakkında bilgi alındı. Sağkalanlara ait bilgiler hasta öyküsü, kardiyovasküler sistem muayenesi ve elektrokardiyogramların Minnesota kodlamasından elde edildi.

BULGULAR
Taranacak 1304 katılımcının 58’i takip dışı kaldı, 787’si incelendi ve 39’u hayatını kaybetti. Dört yüz yirmi denekte sağlık durumunu belirlemek için yalnızca sözel bildirimler kullanıldı. Ölümler 16 denekte koroner kalp hastalığına, sekizer kişide de serebrovasküler olay ve kansere bağlanmıştı. Ancak kanıtlar olguların %85’inde altta yatan otoimmün aktivasyonu düşündürdü. Tüm kohortun 25 yıllık topluca değerlendirmesinde ortalama 20.5 yllık izlem süresince 863 ölüm olayı saptandı. 1000 kişi-yılda 11.4 kişiye karşıt geldi. Güneydoğu’da ölüm oranlarının anlamlı derecede düşük olduğu saptandı. Takip dışı kalan 1992 katılımcı 1000 kişi-yılda 22.5 kişiye karşıt geldi.

SONUÇ
Güneydoğu Anadolu’da daha düşük olmakla birlikte genellikle Türkiye’de coğrafik bölgeler arasında benzer ve yüksek bir genel ölüm oranları saptanmıştır. Her yıl sağkalan her 45 katılımcının biri takip dışı kalmıştır.

Anahtar Kelimeler: Koroner hastalık, mortalite/trend, Türkiye/epidemiyoloji.

Twenty-five years of the TARF study: The 2015 survey, and temporal trends in mortality and loss to follow-up

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan Onat, Adnan Kaya, Tuğba Akbaş-şimşek, Barış Şimşek, Eyyup Tusun, Yusuf Karadeniz, Günay Can. Twenty-five years of the TARF study: The 2015 survey, and temporal trends in mortality and loss to follow-up. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(5): 365-370

Sorumlu Yazar: Altan Onat, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale