Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner Arter Hastalığında QT Dispersiyonu ile Koroner Anjiyografi Bulguları İlişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(8): 489-494

Koroner Arter Hastalığında QT Dispersiyonu ile Koroner Anjiyografi Bulguları İlişkisi

Mehmet KANADAŞI1, Şenol DEMİRCAN1, Mesut DEMİR1, Y.Ferit AKGÜL2, Esmeray ACARTÜRK1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Balcalı, Adana
2Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, K.Maraş

Bu çalışmada, iskemik kalp hastalarında koroner arter lezyon şiddeti ve sol ventrikül duvar hareket bozukluğunun QT dispersiyonu ile ilişkisinin incelenmesi amaçlandı. Yaşları 33-73 arasında olan (ortalama 52.9±9.9), 218 ( 144 erkek, 74 kadın) hasta çalışmaya alındı. Koroner arter hastalığı ön tanısı ile bütün hastalara koroner anjiyografi yapıldı. Hastalardan 50mm/sn hızında 12 derivasyonlu elektrokardiyografi (EKG) kayıtları alındı. QT aralığı her derivasyonda QT'nin başlangıç ve bitiş noktaları el ile işaretlenerek hesaplandı. QT dispersiyonu, en uzun QT aralığı değerinden en kısa QT aralığının çıkartılması ile hesaplandı. Bazett formülü kullanılarak düzeltilmiş QT (QTc) ve bu değerlerden de hesaplanarak düzeltilmiş QTd (QTcd) bulundu. Koroner anjiyografi sonrası koroner lezyon derecesine ve sol ventrikül duvar hareketlerine göre alt gruplar belirlendi. Koroner stenoz derecesi %50 ve üzerinde olan hastalar koroner lezyonlu grup içine alındı. Sol ventrikülografide tıkalı damar ile ilişkili duvar segmentinin kontraktilite derecesi ve anormal segment sayısı dikkate alınarak her hasta için duvar hareket skoru (DHS) belirlenip kaydedildi. QTcd, tek koroner lezyonlu gruptan sol ön inen arter (LAD) tıkanıklığı olan hastalarda normal koroner grubuna göre anlamlı olarak uzamış saptandı (p<0.001 ). iki ve üç koroner lezyonu olan grupta da QTcd normal gruba göre anlamlı olarak fazlaydı (p<0.001). Ancak izole sirkumfleks (CX), sağ koroner arter (RCA) ve her ikisinin birlikte olduğu koroner lezyonlu grupta anlamlı bir fark bulunmadı. Koroner patolojisi olan grup kendi içerisinde duvar hareket bozukluğu olan ve olmayan iki alt grup olarak karşılaştırıldı. Duvar hareket bozukluğu olan grupta QTcd anlamlı olarak yüksek bulundu. Sonuçta, LAD arter lezyonu ve/veya ona eşlik eden koroner patolojilerinde, özellikle birlikte iskemi veya nekroz sonucu sol ventrikül duvar hareket bozukluğu olan hastalarda, QTcd'nin anlamlı olarak arttığı kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, koroner anjiyografi, QT dispersiyonu

Relationship Between QT Dispersion and Coronary Angiography Findings in Coronary Artery Disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet KANADAŞI, Şenol DEMİRCAN, Mesut DEMİR, Y.Ferit AKGÜL, Esmeray ACARTÜRK. Relationship Between QT Dispersion and Coronary Angiography Findings in Coronary Artery Disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(8): 489-494
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale