Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut Miyokard İnfarktüsünün Tanısında Hızlı Kalitatif Troponin-T Tayininin Değeri ve Kantitatif Troponin-T Analizi ile Karşılaştırılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(2): 98-103

Akut Miyokard İnfarktüsünün Tanısında Hızlı Kalitatif Troponin-T Tayininin Değeri ve Kantitatif Troponin-T Analizi ile Karşılaştırılması

Fehmi MERCANOĞLU1, Hüseyin Oflaz1, Ercüment Yılmaz1, Sabahattin UMMAN1, Ömer Küçükbasmacı2, Nevres KOYLAN1, Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK1
1İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı,İstanbul
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,İstanbul

Çalışmamn amacı, akut miyokard infarktiisii (AMİ)'niin tamsında kalitatif (kİ) ve kantitatif (kn) troponin T (TnT) analizlerinin diyagnostik güçlerini karşılaştırmak ve kİ analizin kn değerlere olan korelasyonunun belirlemektir. Çalışmaya göğüs ağrısı bulunan.ye AMİ şiiphesi ile Koroner Yoğun Bakım Unitesi (KYBU)'ne birbiri ardısıra yalırılan 146 hasta ( 100 erkek, 46 kadın; ort yaş: 57.9±11.7 yıl) alındı. AMİ tanısı için Dünya Sağlık Örgütü'nün tam kriterleri kabul edildi. Kl-TnT analizi her hasta için bir defa kullanılan hazır sistemler/e (TROPT Rapid Assay, Boehringer Mannheim) hasta başında gerçekleştirildi. KlTnT'nin pozitijliği için sınır değeri 0.2 nglml idi. Kn-TnT analizi "EL/SA Troponin-T' (Boehringer mannheim) Klti ile otomatik analizör (ES-300 Boehringer Mannheim) kullanılarak yapıldı ; analiz tek kademe/i "sandwich" enzim "immunassay" yöntemi ile gerçekleştirildi. Hastaların KYBÜ'ne ortalama müracaat zamanı 26.7±40.5 saat (min-maks:1-240 saat) idi. Yüzkırk altı hastanın 77'sine AMİ ta msı konuldu. Kl-TnT tayini ( +) bulunan 75 hastanın 72'sinde (%96) kn-TnT düzeyleri 0.2 nglml ve üzerinde bulundu. Kl-TnTsi (-)bulunan 71 hastanın 65'inde (%91.5) kn-TnT seviyeleri 0.2 nglml'nin altında ölçüldü. Hızlı k/ testin pozitijleşme zamam ile kantitatif değerler arasında orta derecede bir negatif korelasyon (r:-0.58) belirlendi. Kl-TnT testinin ilk 10 dakikada (kuvvetli pozitif) ve 10 dakikadan sonra (zayıf pozitif) pozitijleştiği hasta grupları mn ortalama TnT düzeyleri belirgin olarak farklıydı (sırasıyla 7.11±6.62 ng!ml ve 0.83±0.73 nglml; p<0.0001 ). Zayıf pozitif grubunda "non-Q wave" miyokard infarktüsünün oranı kuvvetli pozitif grubuna göre anlamlı olarak daha fazla idi (sırasıyla %36.3 ve %13.5; p<0.01 ). AMİ gelişen 77 hastanın 70'inde Kl-TnT pozitif, 68'inde ise kn-TnT 0.2 nglml veya üzerinde idi. Buna göre AMİ'niin tamsında k/ ve Kn TnT analizlerinin duyarlılığı sırasıyla %90.9 ve %88.3 idi. Başlangıç semptomunun 4. -240. saatleri arasındaki zaman diliminde ise k/ ve kn TnT tayinlerinin AMİ'nün tanısındaki duyarlılık değerleri sırasıyla %95.7 ve %94.3 bulundu. AMİ gelişmeyen 69 hastanın 5'inde kl-TnT pozitif ve 10'unda [5'inde kl-TnT (+)} kn-TnT 0.2 nglml'nin üzerinde idi. Buna göre kl ve kn TnT ölçümlerinin AMİ'deki özgül/ ük değerleri sırasıyla %92.7 ve %85.5 olarak hesaplandı. Sonuç olarak, kl-TnT analizinin kn-TnT ölçümleri ile iyi derecede korelasyon gösterdiği ve her iki yöntemin de AMİ'nün enzimalik tamsında yüksek duyarlılık ve özgülliiğe sahip olduğu; yanısıra k/ testin semikantitatif olarak değerlendirilmesinin ilave klinik faydalar sağlayabileceği kamsma varıldı.

Anahtar Kelimeler: Akut miyokard infaktiisü, troponin T

The Value of Rapid Qualitative Troponin T Analysis in Diagnosis of Acute Myocardial Infarction and its Comparison with Quatitative Assay

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Fehmi MERCANOĞLU, Hüseyin Oflaz, Ercüment Yılmaz, Sabahattin UMMAN, Ömer Küçükbasmacı, Nevres KOYLAN, Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK. The Value of Rapid Qualitative Troponin T Analysis in Diagnosis of Acute Myocardial Infarction and its Comparison with Quatitative Assay. Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(2): 98-103
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale