Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kifoskolyozlu bir hastada süngerimsi miyokart (noncompaction) [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(7): 492-495

Kifoskolyozlu bir hastada süngerimsi miyokart (noncompaction)

Yalçın Velibey, Servet Altay, Mehmet Eren, Neşe Çam
Siyami Ersek Hastanesi Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Süngerimsi miyokart (noncompaction) ventrikülün bir veya daha fazla segmentinde aşırı derecede çıkıntılı trabeküller ve derin intertrabeküler girintilerin görüldüğü nadir bir doğumsal kardiyomiyopatidir. Belirgin kifoskolyozu olan 37 yaşındaki erkek hasta nefes darlığı yakınması ile başvurdu. Transtorasik ekokardiyografide sol ventrikülün apikal ve posterolateral segmentlerinde trabeküller ve ventrikül boşluğu ile ilişkili derin intertrabeküler girintiler görüldü. Renkli Doppler ile bu girintilerin içlerinde kan akımı izlendi. Sol ventrikül ve sol atriyum çapları artmış bulunurken, sol ventrikül global olarak hipokinetik idi (ejeksiyon fraksiyonu %30). İleri derecede aort kapak darlığı vardı. Solunum fonksiyon testinde orta derecede sınırlayıcı tipte solunum fonksiyon bozukluğu saptanan hasta, ameliyat mortalitesi riskinin yüksek olması nedeniyle tıbbi tedavi programına alındı.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, kalp defekti, doğuştan, izole süngerimsi ventrikül miyokardı; miyokart kontraksiyonu; omurga eğriliği

Myocardial noncompaction in a patient with kyphoscoliosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yalçın Velibey, Servet Altay, Mehmet Eren, Neşe Çam. Myocardial noncompaction in a patient with kyphoscoliosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(7): 492-495

Sorumlu Yazar: Yalçın Velibey, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale