Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kronik kalp yetersizliği olan hastalar için inanç ve uyum ölçeklerinin Türkçeye uyarlanması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(7): 480-485

Kronik kalp yetersizliği olan hastalar için inanç ve uyum ölçeklerinin Türkçeye uyarlanması

Sıdıka Oğuz1, Nuray Enç2, Zerrin Yiğit3
1Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul

AMAÇ
Kronik kalp yetersizliği (KKY) hastalarında İlaca Uyum Hakkındaki İnançlar Ölçeği (İUHİÖ), Diyete Uyum Hakkındaki İnançlar Ölçeği (DUHİÖ) ve Bireysel İzlem Hakkındaki İnançlar Ölçeği’nin (BİHİÖ) Türkçeye uyarlanmış şeklinin geçerlik ve güvenirliği araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Türkçeye çevrilen ölçekler, dil geçerliği çalışması yapıldıktan sonra KKY’li 80 hastaya (47 erkek, 33 kadın; ort. yaş 59.3±12.5; dağılım 24-79) 15 gün ara ile iki kez yüz yüze görüşme ile uygulandı. Her bir ölçeğin iç tutarlığı Cronbach alfa katsayısı ile değerlendirildi. Ölçeklerin güvenirliğinin hesaplanmasında test-yeniden test için sınıfiçi korelasyon katsayısı kullanıldı.

BULGULAR
İki hafta ara ile uygulanan ölçeklerin her bir altboyutunun toplam puanları arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). İlk görüşmede üç ölçeğin yarar ve engel altboyutlarının Cronbach alfa değerleri sırasıyla İUHİÖ için 0.74 ve 0.59, DUHİÖ için 0.71 ve 0.58, BİHİÖ için 0.77 ve 0.68 bulundu. Test-yeniden test güvenirliğinde üç ölçeğin yarar ve engel altboyutlarının korelasyon katsayıları sırasıyla İUHİÖ için 0.90 ve 0.91, DUHİÖ için 0.86 ve 0.86, BİHİÖ için 0.90 ve 0.93 bulundu.

SONUÇ
Her üç ölçeğin de geçerlik ve güvenirliğinin yüksek olduğu bulundu ve ülkemizdeki KKY’li hastalarda geçerli ve güvenilir araçlar olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği/ilaç tedavisi/diyet/hemşirelik, hasta uyumu, geçerlik çalışması, anket

Adaptation of the compliance and belief scales to Turkish for patients with chronic heart failure

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sıdıka Oğuz, Nuray Enç, Zerrin Yiğit. Adaptation of the compliance and belief scales to Turkish for patients with chronic heart failure. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(7): 480-485

Sorumlu Yazar: Sıdıka Oğuz, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale