Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Karotis arter stentlemesinin etkinliği ve güvenliği: Tek merkez deneyimi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(7): 646-655 | DOI: 10.5543/tkda.2020.77167

Karotis arter stentlemesinin etkinliği ve güvenliği: Tek merkez deneyimi

Bilge Duran Karaduman1, Hüseyin Ayhan1, Telat Keleş2, Engin Bozkurt3
1Atılım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Medicana Uluslararası Ankara Hastanesi, Ankara
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara
3Medicana Uluslararası Ankara Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

AMAÇ
İnternal karotis arterdeki orta ve şiddetli darlıklar tüm inmelerin %10–15’ine neden olmaktadır. Bu çalışmada, üçüncü basamak bir referans merkezde karotis arter stentlemesinin (KAS) güvenliğini ve kısa dönem etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEMLER
Üçüncü basamak merkezimizde Ocak 2017 ile Mayıs 2018 arasında KAS uygulanan hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. KAS uygulanan 145 hasta çalışmaya dahil edildi.

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 70.1±8.6 yıl idi ve tüm grubun %75.2’si erkek olup %37.9’unda hipertansiyon mevcuttu. Hastaların 81’i (%55.9) semptomatik, 64’ü (%44.1) asemptomatik olarak gruplandırıldı. Semptomatik hastalarda koroner girişimler daha çok KAS sonrası (%38.9) yapılırken, asemptomatik grupta ise KAS öncesi (%25.9) ve sonrasında (%25.9) benzer oranlarda yapıldığı görüldü ama gruplar arasında istatistiksel fark yoktu. Semptomatik hastalarda (%59.2), asemptomatik hastalarda (%78.7) olduğu gibi distal emboli koruyucu cihaz (EKC), proksimal EKC’ye göre daha fazla kullanıldı. Ancak proksimal EKC, semptomatik hastalarda asemptomatik hastalara kıyasla anlamlı olarak daha fazla kullanıldı. Hastane içi ölüm görülmedi ve tüm popülasyonda 5 (%3.4) hastada inme veya geçici iskemik atak (GİA) gözlendi. Asemptomatik grupta GİA veya inme gözlenmedi, semptomatik grupta 2 hastada (%2.4) inme ve 3 hastada (%3.7) GİA görüldü.

SONUÇ
Bu çalışma kabul edilebilir komplikasyon oranları ile KAS’ın güvenirliğini ve uygulanabilirliğini ortaya koymuştur. KAS prosedürü, deneyimli girişimciler tarafından optimal tıbbi tedavi altında, agresif risk modifikasyonu ile EKC kullanılarak, uygun hastalarda en az komplikasyonla gerçekleştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Karotis arter stenozu, karotis arter stentlemesi; emboli koruma cihazı; inme.

Efficacy and safety of carotid artery stenting: Experience of a single center

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Bilge Duran Karaduman, Hüseyin Ayhan, Telat Keleş, Engin Bozkurt. Efficacy and safety of carotid artery stenting: Experience of a single center. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(7): 646-655

Sorumlu Yazar: Engin Bozkurt, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale