ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Farklı Kardiyoselektif ß-Blokerler ve Egzersiz Sırasında Abartılı Kan Basıncı Yanıtının Önlenmesi: Retrospektif Bir Kesitsel Çalışma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(1): 27-35 | DOI: 10.5543/tkda.2023.73480

Farklı Kardiyoselektif ß-Blokerler ve Egzersiz Sırasında Abartılı Kan Basıncı Yanıtının Önlenmesi: Retrospektif Bir Kesitsel Çalışma

Gurbet Özge Mert, Emre Şener, Ahmet Serdar Yılmaz, Furkan Yetmiş, Ezgi Çamlı, Fatih Enes Durmaz, Muhammet Dural, Yüksel Çavuşoğlu, Selda Murat, Bülent Görenek, Kadir Uğur Mert
Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir, Türkiye

AMAÇ
Egzersiz sırasında sempatik sinir sistemi aktivitesindeki artış dengelenemezse kan basıncında (KB), belirgin bir abartılı kan basıncı cevabı (aKBC) artışı olabilir. Bu çalışmanın amacı, egzersizle tetiklenen kan basıncı artışlarını yönetmede çeşitli ß-blokerlerin rolünü analiz etmektir. Bu fenomenin önemine rağmen, aKBC’yi kontrol etmede ß-bloker etkinliği hakkında sınırlı veri bulunmaktadır.


YÖNTEM
Çalışmamız, retrospektif ve kesitsel bir çalışma olup Ocak 2016-Şubat 2018 arasında koşu bandı egzersiz testi yapılan 2803 bireyi içeren verilerin alt-grup analizidir. Kardiyo-selektif farklı ß-blokerlerin aKBC üzerindeki etkisini değerlendirmek için ß-bloker tedavisi altındaki 1258 hastanın sonuçları karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.


BULGULAR
Sonuçlarımız, ß-blokerlerin aKBC’nin ortaya çıkmasını önlemede spesifik ß-bloker türüne bakılmaksızın önemli bir rol oynadığını (P = 0.026) göstermiştir. Ayrıca, farklı ß-bloker grupları arasında aKBC gelişiminde anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir (sistolik BP için P = 0.532 ve diyastolik BP için P = 0.068). Bu bulgu, 992 hipertansif hastanın arasında da tutarlıdır, ß-bloker türü ve aKBC gelişimi arasında belirgin bir ilişki bulunmamıştır (sistolik BP için P = 0.736, diyastolik BP için P = 0.349). ß-bloker kullanan hastaların farklı klinik ve demografik özelliklere sahip olduğunu belirtmek önemlidir.


SONUÇ
Çalışmamız, ß-blokerlerin fiziksel aktivite sırasında aKBC gelişimini engelleyebileceğini öne sürmektedir, bu fayda tüm ß-bloker türleri arasında tutarlıdır. Bu araştırma, aKBC’yi yeni bir tedavi hedefi olarak kullanma üzerine prospektif-randomize çalışmalar için bir öncül oluşturabilir.

Anahtar Kelimeler: Kan basıncı, abartılı kan basıncı yanıtı, egzersize kan basıncı yanıtı, beta blokörler, atenolol, metoprolol, bisoprolol, karvedilol, nebivolol

Different Cardio-Selective ß-Blockers and the Prevention of Exaggerated Blood Pressure Response During Exercise: A Retrospective Cross-Sectional Study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gurbet Özge Mert, Emre Şener, Ahmet Serdar Yılmaz, Furkan Yetmiş, Ezgi Çamlı, Fatih Enes Durmaz, Muhammet Dural, Yüksel Çavuşoğlu, Selda Murat, Bülent Görenek, Kadir Uğur Mert. Different Cardio-Selective ß-Blockers and the Prevention of Exaggerated Blood Pressure Response During Exercise: A Retrospective Cross-Sectional Study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(1): 27-35

Sorumlu Yazar: Gurbet Özge Mert, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi