Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Erken Diyastolik Akımın Ventrikül İçi Dağılımının Diyastolik Fonksiyon Bozukluğunu Belirlenmede Katkısı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(2): 86-91

Erken Diyastolik Akımın Ventrikül İçi Dağılımının Diyastolik Fonksiyon Bozukluğunu Belirlenmede Katkısı

A. Aziz KARADEDE1, Sıddık ÜLGEN1, Melih KAPUCU1, İsmail BIYIK1, Ali V. TEMAMOĞULLARI1, Zeki AKKUŞ2, Nizamettin Toprak1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakiiliesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Diyarbakır

Sol ventrikiil diyastolik fonksiyonun tanısı, psödonormalize veya resiriktif tip mitral akını olduğunda ya da atriyal fibrilasyon (AF) gibi dımımfarda giiçtür. Çalışmamızda özellikle bu tiir hastalarda erken diyastolik akım lıızımn ventrikül içi değişiminin, di yasto/ik fonksiyon bowkluğunu gösrermedeki değerini araşrırnıayı lıedefledik. Bu amaçla çalışmaya, hipertansif kalp hastalıği (HKH) olan 20, iskemik kardiyonıiyopatili (İKMP) 30 birey ve konrrol grubu olarak sol ventrikül fonksiyonu normal olan 33 birey a/mdı. Ventrikiil içi bölgesel akını hızı ömekleri pulse Doppler ekokardiyografi ile mitral kapakran apekse doğru O, 1, 2 ve 3 cm uzaklığa kılavuz nokranm yerleştirilmesiyle elde edildi. HKH'da ve İKMP'de, bölgesel E hızı kontrol grubundan dalıa ilerleyici olarak azalıyorc/u (p<0.01 ve p<0.001 ). İKMP'li ve sinüs ritminde olan 8 hastada gevşeme bozukluğu (Grup 1 ), 16 hasrada normalize ya da resrrikrif akını ömeği (Grup 2) göriildii. Bu iki alt grubun 1 cm ile 2 cm (p<0.05 ve p<0.001) ve 2 cm ile 3cnı seviyesi arasmda (p<0.01 ve p<0.001) veliirikül içi E tepe ak1nı Imm m ilerleyici azalma farkı kontrol grubuna göre belirgin şekilde fazlaydl. E'nin bölgesel eliyasto/ik akım hızındaki değişiklik bu alt 81'11plar arasmda benzerdi. Arriyal fibrilasyonlu olan 6 1KMP olguda da belirgin şekilde vemrikiil içi E lımnda iler/eyici azalma vardı ( 1, 2, 3 cm seviyelerinde sırasıyla, 76.3±18, 65.0±18 ve 58.6±17 cm/sn). Bu seviyeler arasındaki fark da kontrol grubuna göre anlamlıydı (1-2 cm için p<0.05 ve 2-3 cm için p<0.01 ). Hiperransif kalp hastası ve İKMP gmplarmda E'nin bölgesel pik erken eliyasto/ik akım lım ile sisrafik fonksiyonu gösreren diyasro/ sonu, sisrol sonu çaplar ve fraksiyonel kısalma arasmda korelasyon yokut. Sonuç olarak erken eliyasto/ik ak11nın ventrikiil içinde giderek azalması n m diyastolik fonksiyon bozukluğun u göstermeele önemli bir parametre olabileceği ve özellikle de AF'/u ya da psödonornıalize örnek göriilen lıastalarda önemlikarkı sağlayacağı görüşüne varıldı.

Anahtar Kelimeler: Diyastolikfonksiyon, E akım hızı, iskemik kardiyomiyopati

Contribution of Intraventricular Dispersion of Early Diastolic Filling in Determining the Diastolic Dysfunction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
A. Aziz KARADEDE, Sıddık ÜLGEN, Melih KAPUCU, İsmail BIYIK, Ali V. TEMAMOĞULLARI, Zeki AKKUŞ, Nizamettin Toprak. Contribution of Intraventricular Dispersion of Early Diastolic Filling in Determining the Diastolic Dysfunction. Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(2): 86-91
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale