Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner arter baypas operasyonundan 5 yıl sonra gelişen akut koroner sendrom nedeni sol internal mammarian arterin sıra dışı osteal trombozu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 137-139 | DOI: 10.5543/tkda.2018.71643

Koroner arter baypas operasyonundan 5 yıl sonra gelişen akut koroner sendrom nedeni sol internal mammarian arterin sıra dışı osteal trombozu

Murat Akçay, Ömer Gedikli, Korhan Soylu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Samsun, Türkiye

Sol ön inen arter revaskülarizasyonunda internal mammarian arter (İMA) grefti uzun süreli açıklık açısından altın standarttır. İnternal mammarian arter greft tıkanıklığı, ateroskleroz, anastamoz bölgesinde daralma, greft içinde açılı yerde daralma, düz tübüler daralma, diseksiyon ve spazm nedeniyle olabilmektedir. Geç İMA trombotik tıkanıklığı nadirdir, nedeni bilinmemekte olup, literatürde olgu sunumları bildirilmiştir. Biz mevcut olguda, baypas operasyonundan beş yıl sonra gelişen, 71 yaşındaki hastada akut koroner sendroma neden olan İMA proksimal osteal tromboze lezyonun başarılı perkütan revaskülarizasyonunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Sol internal mammarian arter (İMA), Geç tromboz, Perkutan girişimAn unusual thrombosis of an ostial left internal mammary artery graft causing acute coronary syndrome five years after coronary bypass surgery

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Akçay, Ömer Gedikli, Korhan Soylu. An unusual thrombosis of an ostial left internal mammary artery graft causing acute coronary syndrome five years after coronary bypass surgery. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 137-139

Sorumlu Yazar: Murat Akçay, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale