Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Alt ekstremite manyetik rezonans anjiyografi incelemelerinde popliteal arter dallanma paternlerinin araştırılması: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkezi deneyimi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(4): 294-300 | DOI: 10.5543/tkda.2019.69027

Alt ekstremite manyetik rezonans anjiyografi incelemelerinde popliteal arter dallanma paternlerinin araştırılması: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkezi deneyimi

Aysel Özaşlamacı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Kayseri

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı popliteal arter (PA) distal dallanmasında görülen varyasyonları değerlendirmede manyetik rezonans anjiyografi (MRA) incelemenin doğruluğunu ve kullanılabilirliğini araştırmaktır.

YÖNTEMLER
2008–2012 yılları arası hastanemizde ardışık olarak yapılan 576 alt ekstremite MRA incelemesi geriye dönük incelendi. Değerlendirme için uygun kalitede bulunmayan 151 inceleme çalışmaya alınmadı. Çalışmaya 425 olguya ait 767 alt ekstremite dahil edildi. Ekstremitelerin 342’si iki taraflı, 83’ü tek taraflı değerlendirildi. PA dallanma paternlerindeki anatomik varyasyonlar Kim ve ark.nın kullandığı sisteme göre sınıflandırıldı. Elde edilen sonuçlar, PA distal dallanma varyasyonlarının incelendiği dijital subtraksiyon anjiyografi (DSA) ve bilgisayarlı tomografi anjiyografi (BTA) ile yapılan çalışmalar ile birlikte değerlendirildi.

BULGULAR
Tip IA (normal patern) en sık izlenen dallanma paterni idi, 613 (%80) ekstremitede tespit edildi. Ekstremitelerin 154’ünde (%20) PA dallanma varyasyonu görüldü. Olguların 733’ünde (%95.6) PA dallanması normal seviyesinde idi. Tip II, tibial plato düzeyi yüksek ayrımlı varyasyonlar 34 (%4.4) ekstremitede tespit edildi. Ekstremitelerin 87’sinde (%11.4) tip III varyasyon saptandı. İki taraflı değerlendirme yapılan 342 olgudan 251’inde (%73) simetrik patern mevcut idi. Simetri en sık tip IA paterninde görüldü.

SONUÇ
Manyetik rezonans anjiyografi inceleme, PA distal dallanma paternlerini değerlendirmede DSA’ya alternatif inceleme olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Manyetik resonans anjiyografi, Popliteal arter, Varyasyon

Investigation of popliteal artery branching patterns in magnetic resonance angiography examinations: Experience of Kayseri Education and Research Hospital

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Aysel Özaşlamacı. Investigation of popliteal artery branching patterns in magnetic resonance angiography examinations: Experience of Kayseri Education and Research Hospital. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(4): 294-300

Sorumlu Yazar: Aysel Özaşlamacı, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale