Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Editör’den [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(Suppl. 4): -26--26

Editör’den

Lale Tokgözoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Değerli meslektaşlarım,
Akut koroner sendromlarda kılavuzların öngördüğü modern tedaviler uygulansa da gerek hastane içi gerek bir yıllık mortalite hala yüksektir. Daha etkin tedavi arayışları içinde konuyla ilgili birçok çalışma yapılması hızlı bilgi birikimine yol açmıştır. Bu birikimler sonunda Avrupa Kardiyoloji Derneği, 2015 yılında akut koroner sendromlara yaklaşım ve tedavi kılavuzunu tekrar güncelleme gereğini duymuştur. Yeni kılavuzda, yüksek duyarlıklı troponin testi kullanılarak 1 saat içinde tanı koyulması, girişim yapılan hastalarda radiyal yaklaşımın önemi, antitrombosit tedavi ile ilgili öneriler gibi birçok yenilik göze çarpmaktadır.
Kılavuz önerileri ve ideal tedaviler uygulansa bile bu hastalar risk altında iken gerçek hayatta maalesef kılavuzlar yeterince uygulanmamaktadır. Genelde hastalar hastaneye geç başvurmaktadır. Bunun yanısıra akut koroner sendromla başvuran hastaların gerçek hayatta farklı nedenlerle yaklaşık yarısına ilk hastaneye yatışta revaskülarizasyon yapılmadığı kayıt çalışmalarından bilinen bir gerçektir. Bu hastaların genelde daha yüksek riskli olduğu ve prognozunun daha kötü olduğu da bilinmektedir. Hasta taburcu olduktan sonra da uyumsuzluk sürmektedir. Hastaların taburcu olduğunda verilen tedavileri hekime sormadan kestikleri maalesef bir gerçektir.
Ülkemizin de katıldığı Euroaspire III ve IV çalışmaları taburcu olduktan sonra hastaların kılavuzlara uyumunun yetersiz olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyulmuştur. Bu çalışmalarda diğer A vrupa ülkeleri ile kıyaslandığında ülkemizle ilgili bazı özellikler ortaya çıkmıştır. Elli yaşın altında miyokart enfarktüsü ensık ülkemizde görülmektedir. Taburcu olduktan sonra sigara tüketmeye devam etme oranları ülkemizde yüksektir. Taburcu olduktan sonra en az rehabilitasyon yapılma oranı ülkemizdedir. Hastalarımızın statin ve bazı diğer ilaçlarını kendiliğinden kestikleri de hepimizin gözlediği gerçeklerdir.
Bu sayıda, akut koroner sendromlu hastalardaki modern tedavi yaklaşımları tartışılacak, bunun yanısıra kılavuzlarda önerilen ideal tedavilere hastaların uyumunu nasıl arttıracağımız gözden geçirilecektir.
Yararlı olması dileğiyle, saygılarımla.


Editör’den

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Lale Tokgözoğlu. Editör’den. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(Suppl. 4): -26--26

Sorumlu Yazar: Lale Tokgözoğlu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale