ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Özbek Popülasyonunda Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sistemindeki Tek Nükleotid Polimorfizmlerinin Hipertansiyon ile İlişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(3): 182-188 | DOI: 10.5543/tkda.2023.67866

Özbek Popülasyonunda Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sistemindeki Tek Nükleotid Polimorfizmlerinin Hipertansiyon ile İlişkisi

Darya Zakirova1, Guzal Abdullaeva2, Zaringiz Mashkurova2, Sevara Bekmetova2, Elina Aguryanova1, Fozilakhon Omonova1, Alisher Abdullaev1
1İleri Teknolojiler Merkezi, Taşkent, Özbekistan
2Cumhuriyet Kardiyoloji İhtisas Araştırma ve Uygulama Tıp Merkezi, Taşkent, Özbekistan

AMAÇ
Bu araştırma, Özbek popülasyonunda dokuz polimorfik varyant (rs4961, rs699, rs4762, rs5186, rs1403543, rs1799998, rs5443, rs2070744, rs1799983) ile hipertansiyon oluşumu ve klinik belirtileri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır.


YÖNTEM
Çalışmaya 179 hipertansiyon hastası ve 48 kontrol olmak üzere 227 kişi dahil edildi. Yaş, kilo, kan şekeri, trigliserit, total kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein ve yüksek yoğunluklu lipoprotein, kan üre azotu, kreatinin, nabız dalga hızı, sol ventrikül kütlesi ve mikroalbüminüri düzeyleri gibi klinik parametreler belirlendi. Bu polimorfik varyantların alel frekanslarının Özbek popülasyonundaki dağılımını değerlendirerek kardiyovasküler hastalıklar ve bunların klinik belirtileri ile ilişkileri belirlendi.


BULGULAR
Polimorfik varyantların genetik analizi AGT 521 C>T varyantının arteriyel hipertansiyon ile anlamlı bir ilişkisi olduğunu gösterdi [P ≤ 0,01; Odds Oranı (OR) = 2,91]. NOS3 -786 T>C varyantının sol ventrikül hipertrofisi (P ≤ 0,05; OR = 0,35) ve artmış nabız dalga hızı (P ≤ 0,01; OR = 0,21) ile ilişkili olduğu bulundu. AGTR2 1675 G>A varyantının sol ventrikül hipertrofisi (P ≤ 0,01; OR = 1,59) ve artmış nabız dalga hızı (P ≤ 0,01; OR = 0,33) ile korelasyonu tespit edildi. AGT 704 T>C varyantı artmış nabız dalga hızı ile anlamlı bir ilişki göstermekteydi (P ≤ 0,05; OR = 2,73).


SONUÇ
Çalışılan dokuz polimorfik varyanttan dördü Özbek popülasyonunda hipertansiyonun klinik belirtileriyle ilişkilendirilmiştir. Bu varyantlar, Özbek popülasyonunda kardiyovasküler hastalıklar ve hipertansiyon gelişme risklerini belirlemek için genetik biyobelirteçler olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, tek nükleotid polimorfizmi, nabız dalga hızı

Association of the Single Nucleotide Polymorphisms in the Renin-Angiotensin-Aldosterone System with Hypertension in the Uzbek Population

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Darya Zakirova, Guzal Abdullaeva, Zaringiz Mashkurova, Sevara Bekmetova, Elina Aguryanova, Fozilakhon Omonova, Alisher Abdullaev. Association of the Single Nucleotide Polymorphisms in the Renin-Angiotensin-Aldosterone System with Hypertension in the Uzbek Population. Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(3): 182-188

Sorumlu Yazar: Darya Zakirova
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi