Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Atriyofasiküler Aksesuar Yollu İki Vakanın Radyofrekans Kateter Ablasyonu ile Tedavisi ve Güncel Bilgilerin Gözden Geçirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(1): 54-64

Atriyofasiküler Aksesuar Yollu İki Vakanın Radyofrekans Kateter Ablasyonu ile Tedavisi ve Güncel Bilgilerin Gözden Geçirilmesi

Ahmet Duran Demir1, Mustafa Soylu1, Serkan Topaloğlu1, Dursun Aras1, Özcan Özdemir1, Şule Korkmaz1
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Deeremental antegrad iletim özelliğine sahip, sol dal bloğu mO/fo/ojisinde antidronıik taşikardiye neden olan atriyofasiküler aksesuar yolların (AY) radyofrekans (RF) kate/ er rnetotlarıyla ablasyonu, günümüzde kullamlan seçkin bir tedavidir. İlaca dirençli atriyofasiküler AY ve buna bağlı antidrornik taşikardisi bulunan 22 ve 36 yaşlanndaki iki has~a. RF kateter ablasyonu yöntemiyle tedavi için yatırıldı . Ilk olgunun "nıapping'"i antidromik taşikardi aif/ nda yapıldı . Posterolateral trikiispit anulusun "mapping'" i s ırasmda, kateter manipii/asyonııyla AY iletiminin geçici olarak ortadan kalkt rğı izlendi. Aym /oka/izasyondan AY'un başanlr ab/asyomı yapı/dr. ikinci o/gunwr ise "mapping'"i atriya/ pacing altmda gerçekleştirildi. Kateter manipülasyonuy/a posterolateral triküspit an ıı/usta AY iletiminde IJ/ok oluştuğu gözlendi. Bu bölgeden AY'un başarı ir ablasyonu yapı/dr. Her iki hastada da başan it ab/ asyon bölgelerine RF eneıjisi uygulamasr sırasmda, antidromik taşikardi QRS mO/folojisine benzeyen Mahaim otomatik taşikardisi ortaya çıktr. İlk hasta yaklaşık 3 ay, diğer hasta ise 2 aylık takiplerinde semptomsuzdu.

Anahtar Kelimeler: Atriyofasikiiler yollar, Mahaim otomatik taşikardisi, abiasyon

Radiofrequency Catheter Ablation of Two Cases with Atriofascicular Accessory Pathway and Review of The Literature

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Duran Demir, Mustafa Soylu, Serkan Topaloğlu, Dursun Aras, Özcan Özdemir, Şule Korkmaz. Radiofrequency Catheter Ablation of Two Cases with Atriofascicular Accessory Pathway and Review of The Literature. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(1): 54-64
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale