Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Transözofageal ekokardiyografi ile saptanan akut tip A aort diseksiyonu ve sol ana koroner arter tıkanıklığı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(3): 211-214

Transözofageal ekokardiyografi ile saptanan akut tip A aort diseksiyonu ve sol ana koroner arter tıkanıklığı

Ahmet Umit Gullu1, Zekeriya Nurkalem2, Murat Akcar1, Mehmet Eren2
1Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahi Merkezi, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahi Merkezi, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Altmış üç yaşında erkek hasta şiddetli göğüs ağrısı ile yatırıldı. Elektrokardiyografide, anteriyor ve lateral derivasyonlarda, akut anteriyor miyokart iskemisini gösteren ST-segment çökmesi izlendi. Şiddetli sırt ağrısı nedeniyle çekilen kontrastlı göğüs bilgisayarlı tomografisinde inen aortta akut diseksiyon görüldü. Koroner anjiyografide koroner arterler normal bulundu. Transözofageal ekokardiyografide, sol ana koroner ostiyumunu tutan ve sol ana koroner arter tıkanıklığına yol açan Stanford tip A aort diseksiyonu saptandı. Diseksiyon flebinin koroner ostiyumda kısmi tıkanıklığa yol açması ve zaman zaman lümeni ikiye bölmesi nedeniyle hastanın sürekli olmayan ventrikül taşikardisine girdiği gözlendi. Acil ameliyata alınan hastada diseksiyon girişinin çıkan aortta olduğu ve diseksiyonun neredeyse tüm Valsalva sinüsüne ve sol ana koroner arter gövdesine uzandığı görüldü. Aort flebi koroner ostiyumu içindeydi. Sağ ve sol koroner arterler geniş olarak hazırlandı ve kompozit grefte doğrudan dikildi. Çıkan aort Bentall prosedürüyle kompozit greft ile değiştirildi. İnen aort onarımı ise ikinci bir ameliyata bırakıldı. Ameliyat sonrası üç hafta hastanın hemodinamisi iyi seyretmesine rağmen, şiddetli hastane içi pnömoniye bağlı solunum yetmezliği gelişmesi üzerine hasta ameliyattan bir ay sonra kaybedildi.

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, diseksiyon/cerrahi, anjiyografi; aort anevrizması/cerrahi; koroner arter tıkanıklığı; ekokardiyografi, transözofageal

Acute type A aortic dissection and left main coronary artery obstruction detected by transesophageal echocardiography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Umit Gullu, Zekeriya Nurkalem, Murat Akcar, Mehmet Eren. Acute type A aortic dissection and left main coronary artery obstruction detected by transesophageal echocardiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(3): 211-214

Sorumlu Yazar: Zekeriya Nurkalem, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale