Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sağ Süperiyor Vena Kava Yokluğunun Eşlik Ettiği Persistan Sol Süperiyor Vena Kava: Olgu Sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(1): 50-53

Sağ Süperiyor Vena Kava Yokluğunun Eşlik Ettiği Persistan Sol Süperiyor Vena Kava: Olgu Sunumu

Hüseyin Bozbaş1, Aylin Yıldırır1, M.Emin Korkmaz1, Haldun Müderrisoğlu1, H.Olcay Eldem1
Başkent Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Konjenital süperiyor vena kava anomalileri sık değildir ve genellikle diğer konjenital kalp hastalıkları ile birlikte görülür. Eşlik eden konjenital kalp lıastafığt yokluğunda sağ siiperiyor vena kava olmaksızın persistan sol süperiyor vena kava görülmesi oldukça nadir bir durumdur ve literatürde vaka sunumları şeklinde yer almaktadır . Burada asemptomatik, atriyal fibrilasyonu bulıman ve sağ süperiyar vena kava yok/uğunun eşlik ettiği persistan sol süperiyar vena kavası olan bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Persistan sol süperiyor vena kava, sağ süperiyor vena kava yokluğu, atriyal fibrilasyon

A Case of Persistent Left Superior Vena Cava without Coexistence of Right Superior Vena Cava

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hüseyin Bozbaş, Aylin Yıldırır, M.Emin Korkmaz, Haldun Müderrisoğlu, H.Olcay Eldem. A Case of Persistent Left Superior Vena Cava without Coexistence of Right Superior Vena Cava. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(1): 50-53
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale