Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sağ Valsalva sinüsünden çıkan tek koroner arter [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(3): 198-201

Sağ Valsalva sinüsünden çıkan tek koroner arter

Hülya Çiçekçioğlu, Özgül Uçar, Nuri Küpelikılınç, Mehmet İleri
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Tek koroner arter (TKA) tüm koroner sistemin aorttaki tek bir koroner ostiyumdan çıktığı nadir bir doğuştan anomalidir. Diyabet, hipertansiyon ve hiperlipidemi öyküsü olan 65 yaşında erkek hasta, yeni başlayan egzersiz anginası ile yatırıldı. Fizik muayene, hemogram, tiroit fonksiyon testleri, göğüs radyografisi, elektrokardiyografi ve transtorasik ekokardiyografi bulguları normal olan hastaya yürüme egzersiz testi yapıldı, ancak hastanın aşırı yorgunluğu yüzünden hedef kalp hızına ulaşılamadı. Koroner anjiyografide sağ Valsalva sinüsünden çıkan R-IIA tipte bir TKA saptandı. Sol koroner arter, sağ ventrikül çıkış yolunun önünde seyrederek, sol ön inen arter ve sol sirkümfleks arter dallarını veriyordu. Ayrıca, sol sirkümfleks arterde tıkayıcı olmayan aterosklerotik lezyona rastlandı. Tek koroner arterin tamamı ve sol koroner arterin büyük arterlerle ilişkili olarak anteriyor seyri 16-kesitli bilgisayarlı tomografi ile de gösterildi. Sirkümfleks arterdeki lezyon perkütan girişime uygun olmadığı için, hastanın tıbbi tedavi ile izlenmesine karar verildi ve kendisine yaşam biçimi değişiklikleri önerildi.

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi, koroner damar anomalisi/tanı, Valsalva sinüsü/anormallik.

Single coronary artery arising from the right sinus of Valsalva

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hülya Çiçekçioğlu, Özgül Uçar, Nuri Küpelikılınç, Mehmet İleri. Single coronary artery arising from the right sinus of Valsalva. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(3): 198-201

Sorumlu Yazar: Özgül Uçar, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale