Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Düşük ejeksiyon fraksiyonu olan kronik kalp yetersizliği hastalarında ElastPQ ultrasonografi ile elde edilen karaciğer sertlik değeri NYHA evresi ile artar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(4): 281-293 | DOI: 10.5543/tkda.2018.62282

Düşük ejeksiyon fraksiyonu olan kronik kalp yetersizliği hastalarında ElastPQ ultrasonografi ile elde edilen karaciğer sertlik değeri NYHA evresi ile artar

Yahya Kemal İçen1, Abdullah Orhan Demirtaş1, Ayşe Selcan Koç2, Hilmi Erdem Sümbül3, Mevlut Koç1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kardiiyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Radyoloji Anabilim dalı, Adana, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

AMAÇ
Karaciğer sertliği (LS) değerlerinin kalp yetersizliği (HF) hastalarında artmış sağ kalp basıncı ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda düşük ejeksiyon fraksiyonu HF (HFrEF) hastalarında NYHA (New York Heart Association) evresi ile LS değişimini ve artmış LS ile ilişkili parametrelerin tespit edilmesi amaçlandı.

YÖNTEMLER
Bu çalışmaya HFrEF olan 181 hasta alındı. Rutine anamnez, fizik muayene ekokardiyografi ve laboratuvar incelemeleri yapıldı. Ek olarak ElastPQ tekniği ile LS ölçümü yapıldı. Hastalar NYHA evresine ayrılarak gruplandırıldı.

BULGULAR
Tüm NYHA evreleri arasında LS değeri olarak anlamlı olarak farklıydı. LS değeri NYHA evre I’den evre IV’e doğru anlamlı olarak arttığı ve en yüksek LS değerinin evre IV hastalarında olduğu bulundu. Benzer şekilde LS >7 kPa ve >10.6 kPa olan hasta sayısı evre III-IV hastalarda anlamlı olarak yüksekti. Sağ ventrikül miyokart performans indeks, triküspit yetersizliği basınç gradiyenti, NT-proBNP ve AST düzeyinin bağımsız olarak LS ile ilişkili olduğu bulundu. LS değerinin evre III-IV varlığını bağımsız olarak belirlediği ve her 1 kPa artışı kişinin evre III-IV olma riskini %94.4 artırdığı tespit edildi. ROC analizinde LS için 7 kPa sınır değer olarak alındığında %82.8 duyarlılık ve %81.8 özgüllük ile evre III-IV olan hastaları belirlediği saptandı.

SONUÇ
HFrEF de artan NYHA evresi ile LS değeri artar ve evre III-IV hastaları bağımsız olarak belirler. Artan LS değeri ile artmış RV basıncı ve sistolik fonksiyonlarını bağımsız olarak belirler.

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel kapasite, düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği, karaciğer sertliği; ventrikül sistolik fonksiyonu.

Liver stiffness value obtained with ElastPQ ultrasound increases with NYHA class in chronic heart failure patients and reduced ejection fraction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yahya Kemal İçen, Abdullah Orhan Demirtaş, Ayşe Selcan Koç, Hilmi Erdem Sümbül, Mevlut Koç. Liver stiffness value obtained with ElastPQ ultrasound increases with NYHA class in chronic heart failure patients and reduced ejection fraction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(4): 281-293

Sorumlu Yazar: Mevlut Koç, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale