Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sol ventrikül geometrisi diyabetli hastalarda koroner akım rezervini etkiler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(1): 49-57 | DOI: 10.5543/tkda.2015.59432

Sol ventrikül geometrisi diyabetli hastalarda koroner akım rezervini etkiler

Gülhan Yüksel Kalkan1, Mustafa Gur2, Zafer Elbasan1, Ahmet Oytun Baykan1, Osman Kuloğlu1, Durmuş Yıldıray Şahin1, Taner Şeker1, Filiz Ekşi Haydardedeoğlu3, Ömer Şen1, Hakan Uçar1, Sinan Kırım4, Murat Çaylı1
1Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanasi, Kardiyoloji Kliniği, Adana, Türkiye
2Kars Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
3Başkent Üniversitesi, Adana Hastanesi, Endokrin Kliniği, Adana, Türkiye
4Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanasi, Endokrin Kliniği, Adana, Türkiye

AMAÇ
Bu çalışmamızda yeni diabetes mellitus tanısı konmuş hastalarda sol ventrikül geometrik paternleri ile koroner akım rezervi (KAR) arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmamıza yeni diabetes mellitus tanısı konmuş 116 hasta ile sağlıklı 31 olguluk kontrol grubu dahil edildi. Tüm hastalara ekokardiyografik değerlendirme yapıldı. Diyabetli hastalar sol ventrikül kitle indeksi ve göreceli duvar kalınlığına göre dört gruba ayrıldı (NG: Normal geometri; KR: Konsantrik remodelling; EH: Ekzantrik hipertrofi; KH: Konsantrik hipertrofi). KAR koroner hiperemik diyastolik en yüksek hızının istirahatteki en yüksek hıza oranı olarak hesaplandı.

BULGULAR
Kontrol grubu ile kıyaslandığında diyabetli hasta grubunda KAR azalmış bulundu (p<0.05). En düşük KAR, kontrol grubu ve diğer gruplar kıyaslandığında KH grubunda saptandı (p<0.05, hepsi için). Aynı zamanda, KAR değeri KR ve EH grubunda NG ve kontrol grubuna göre daha düşük bulundu. İki değişkenli analizde KAR, sol ventrikül geometrisi ile (r=-0.449, p=0.001), sol ventrikül kitle indeksi (r=-0.401, p<0.001), göreceli duvar kalınlığı (r=-0.247, p=0.008), HbA1c (r=-0.576, p<0.001) ve mitral kapak E/A oranı ile (r=0.239, p=0.01) ilişkili bulundu. Çok değişkenli analizde, KAR sol ventrikül geometrisi (β=-0.449, p<0.001), sol ventrikül kitle indeksi (β=-0.192, p=0.016) ve HbA1c (β=-0.576, p<0.001) ile bağımsız ilişkili saptandı.

SONUÇ
Yeni diabetes mellitus tanısı konmuş hastalarda KAR bozulmuştur. Bu bozulmanın derecesi normal geometriden konsantrik hipertrofiye doğru artmaktadır. Bu durum diabete bağlı miyokardın yapısal yeniden şekilllenmesinin KAR üzerine etkili olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kan akım hızı, koroner dolaşım, diabetes mellitus; ekokardiyografi; hipertrofi, sol ventrikül

Left ventricle geometry affects coronary flow reserve in diabetic patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gülhan Yüksel Kalkan, Mustafa Gur, Zafer Elbasan, Ahmet Oytun Baykan, Osman Kuloğlu, Durmuş Yıldıray Şahin, Taner Şeker, Filiz Ekşi Haydardedeoğlu, Ömer Şen, Hakan Uçar, Sinan Kırım, Murat Çaylı. Left ventricle geometry affects coronary flow reserve in diabetic patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(1): 49-57

Sorumlu Yazar: Gülhan Yüksel Kalkan, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale