ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Kalp Yetersizliğinin Yönetiminde Hasta Algı, Bilgi ve Adaptasyonu: Çok Merkezli, Kesitsel, Gözlemsel, Ankete Dayalı Çalışma: ADAPTATION HF [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(1): 18-26 | DOI: 10.5543/tkda.2023.53574

Kalp Yetersizliğinin Yönetiminde Hasta Algı, Bilgi ve Adaptasyonu: Çok Merkezli, Kesitsel, Gözlemsel, Ankete Dayalı Çalışma: ADAPTATION HF

Selda Murat1, Yüksel Çavuşoğlu1, Mehmet Birhan Yılmaz2, Özlem Yıldırımtürk3, Nedret Ülvan4, Ahmet Çelik5, Murathan Küçük6, Barış Kılıçaslan7, Sanem Nalbantgil8, Zerrin Yiğit9, Hakan Altay10
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
6Akdeniz Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
7Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
8Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
9İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
10Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, kalp yetersizliği (KY) hastalarının hastalık hakkındaki algı ve bilgi düzeyleri ile hastalık sürecine ve tedaviye adaptasyonlarını hasta perspektifinden ortaya koymaktır.


YÖNTEM
Kesitsel, çok merkezli ve ankete dayalı çalışmaya 10 merkezin kardiyoloji kliniklerine başvuran en az altı aydır KY tanısı olan hastalar dâhil edildi. Hastalara KY ile ilgili bilgisini, semptomlarını, klinik takip hakkındaki bilgi ve deneyimlerini, tedavi uyumu ve farkındalığını değerlendiren bölümlerden oluşan bir anket uygulandı.


BULGULAR
Çalışmaya yaş ortalaması 59,8 ± 14,9 yıl (erkek/kadın: 360/144, %71,4/%28,6) olan 504 hasta dâhil edildi. Hastaların %61,2’si KY hastalığını daha önceden duyduğunu belirtti. Hastaların büyük bir kısmı nefes darlığı, yorgunluk ve çarpıntı şikâyetlerinin KY’ye bağlı gelişebilecek şikâyetler olduğunu biliyordu (sırasıyla; %95,4, %92,7 ve %89,7). Hastaların en büyük endişesi KY’nin sonuçlarından çok kendi öz bakımlarını başka bir kişinin desteği olmadan sağlayamaması idi (%67,5). Hastaların çoğunluğu (%37,6) en kötü hastalığın serebrovasküler olay geçirmek olduğunu düşünürken; sadece %10,9’u KY’nin en kötü hastalık olduğunu ifade ediyordu. Hastaların %98,8’i KY ilaçlarını düzenli kullandığını belirtirken, büyük bir kısmı ilaçların böbrek fonksiyonları (%68,5) ve kan basıncı üzerine (%76,9) etkili olduğunu bilmiyordu. Hastaların günlük pratiğinde kilo takibi yapan hasta oranı %35,5, kan basıncı takibi yapan hasta oranı %26,9, düzenli egzersiz yapan hasta oranı ise %27 idi. Hastaların %73,3’ü diyetle aldığı tuz miktarına dikkat ettiğini belirtmekle birlikte %33,5’i tamamen tuzsuz yemek yediğini bildirdi. Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi, bilgi skoru düşük ve yüksek gruplar arasında farklılık göstermiyordu (P > 0,005). Medikal öyküsünde miyokart enfarktüsü olan olguların bilgi düzey skorunun anlamlı olarak daha yüksek olduğu görüldü (P = 0,002).


SONUÇ
Toplumumuzdaki KY hastalarının büyük bir kısmı KY belirti ve bulgularının farkında olup, hekimlerinin önerilerine uymakta, ilaçlarını düzenli kullanmaktadır. Hastalar tedavi yönetiminin non-farmakolojik kısmında yer alan kan basıncı takibi, kilo takibi, diyet ve sodyum kısıtlaması, egzersiz gibi konularda da daha fazla bilgi sahibi olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, adaptasyon, hastalık algısı

Patient Perception, Knowledge and Adaptation in The Management of Heart Failure: A Multicenter, Cross-Sectional, Observational, Questionnaire-Based Study: ADAPTATION HF

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Selda Murat, Yüksel Çavuşoğlu, Mehmet Birhan Yılmaz, Özlem Yıldırımtürk, Nedret Ülvan, Ahmet Çelik, Murathan Küçük, Barış Kılıçaslan, Sanem Nalbantgil, Zerrin Yiğit, Hakan Altay. Patient Perception, Knowledge and Adaptation in The Management of Heart Failure: A Multicenter, Cross-Sectional, Observational, Questionnaire-Based Study: ADAPTATION HF. Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(1): 18-26

Sorumlu Yazar: Yüksel Çavuşoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi