Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kararsız Anginada Erken Prognozu Göstermede Troponin-T'nin Değeri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(3): 173-178

Kararsız Anginada Erken Prognozu Göstermede Troponin-T'nin Değeri

Mehmet EREN1, Mehmet AKSOY1, Ayşe EMRE1, Mustafa POLAT1, Metin GÜRSÜRER1, Birsen ERSEK1
Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul

Kararsız angina/ı hastalar ani öliim, miyokard infarktiisii ve revaskiilarizasyon gerektiren inatçr angina açrsmdarı düşiik veya yüksek riske sahiptirler. Yiiksek riske sahip Irasrafarda erken kötü prognoz, yoğun tibbi tedaviye rağmen devam eden semptomatik veya sessiz miyokard iskemisine bağlanmrştrr. Kardiyak troponin T normalde kanda bulunmayan, kasr!mayr düzenleyici bir proteindir. Dolaşrnıda bulumııasr, miyokard hücre hasarnun özgiin ve cluyarlr bir göstericisidir. Çalrşmamrzda kararsrz anginair Irasrafarı n serumunda troponin T varlrğrmn erken prognoıwr belirleyicisi olup olmadrğrm araştrrdrk. Çalrşmaya Braunwald'a göre smrf-111 olan 45 tane kararSIZ anginair hasta alrnclr. Bütiin hastalardan hastaneye ilk başvurduklan anda troponin T için kan almdr ve iist smm 0.2 nglmL kabul edildi. Hastalar kabullerinden itibaren 3 hafta boyunca kareliyak olaylar ( kareliyak ölüm, miyokard infarktiisii, tekrarlayan angina ve revaskülarizasyon) yönünden izlendi. Kareliyak troponin T kararstz anginair 45 hastanlll 18 tanesinde (%40) yüksekti. Hasta/ann hepsinde kreatin fosfokiltoz- MB nornıaldi. Kareliyak troponin T değerleri yüksek o!anlrastalarm 17 (o/o94)'sinde 3 haftairk sürede en az bir kareliyak olay ortaya çtktt. Bunlardan 6 (%33) hastada miyokard infarktüsü, 10 (%56) hastada tekrarlayan angina gelişti ve 6 (%33) hastada revaskülarizasyon gerçekleştirildi. Kareliyak troponin T'nin düşük olduğu 27 lıasta- 111/ı sadece 4'de (o/ol 5) kardiyak olay gelişti. Yüksek km·diyak troponin T'ye sahip olan hastalar düşük kardiyak troponin T grubuna göre 3 haftairk erken dönemde gelişen Irerhangi bir kareliyak olay açısmdan istatistiki olarak farkir bulundu (pAnahtar Kelimeler: Kararsız angina, troponin T, erken prognoz.


Value of Troponin-T in Assessment of Early Prognosis of Unstable Angina

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet EREN, Mehmet AKSOY, Ayşe EMRE, Mustafa POLAT, Metin GÜRSÜRER, Birsen ERSEK. Value of Troponin-T in Assessment of Early Prognosis of Unstable Angina. Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(3): 173-178
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale