Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kronik Total Koroner Arter Oklüzyonu Tedavisinde Konvansiyonel ile Magnum Magnarail Anjiyoplasti Yöntemlerinin Karşılaştırılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(4): 224-228

Kronik Total Koroner Arter Oklüzyonu Tedavisinde Konvansiyonel ile Magnum Magnarail Anjiyoplasti Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Mehmet MERİÇ1, Kamil ADALET1, Yılmaz NİŞANCI1, Sabahattin UMMAN1, Nevres KOYLAN1, Taner GÖREN1, Fehmi MERCANOĞLU1, Zehra BUĞRA1, Aytaç ÖNCÜL1, Ayşe HELVACI1, Berrin UMMAN1, Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK1, Güngör ERTEM1
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Kronik total koroner arter oklüzyonunun anjiyoplastisi subtotal lezyonlara göre daha düşük başarı ve daha yüksek restenoz oranına sahiptir. Bu çalışmada, kronik total koroner arter oklüzyonu tedavisinde magnum magnarail ve konvansiyonel anjiyoplasti yöntemlerinin başarı oranları ve komplikasyonları retrospektif olarak karşılaştırılmıştır. Çalışmanın materyelini kronik total koroner oklüzyonlu 71 hasta (6'sı kadın ve 61'i erkek; yaş ortalaması: 51.3±9.1 yıl) oluşturmuştur. Anamneze dayanarak total koroner arter oklüzyonu yaşı 3 aydan daha az olan (ortalama 55±25 gün) ve lezyonun anatomik özellikleri başarılı anjiyoplasti için uygun bulunan hastalar çalışmaya alınmışlardır. Koroner anjiyoplasti, 36 hastadaki 37 kronik total oklüzyonda konvansiyonel yöntem ile ve 35 hastadaki 35 kronik total oklüzyonda magnum magnarail yöntemi ile uygulanmıştır. İki grubun klinik ve koroner arteriyografik özellikleri (cinsiyet dağılımı, yaş ortalaması, stable ya da unstable angina pektoris ve geçirilmiş miyokard infarktüsü sıklığı, tutulan koroner arterlerin sayısı ve lezyon lokalizasyonu) birbirine benzerlik göstermekte idi. Konvansiyonel yöntem ile anjiyoplasti 37 lezyonun 28'inde (% 75.7) başarı ile uygulandı ve anjiyoplasti sonrası rezidüel darlık % 17.5±9 olarak bulundu. Magnum magnarail yöntemi ile 35 kronik total oklüzyondan 27'si (% 77.1) açıldı; rezidüel darlık % 18.8±8 idi. Her iki grup birlikte değerlendirildiğinde, başarı oranı % 76.4 ve rezidüel darlık % 18.1±9 olarak bulundu. Her iki grupta da işlem esnasında herhangi bir komplikasyon ortaya çıkmadı. Sonuç olarak,total koroner arter oklüzyonu tedavisinde magnum magnarail sistemi ve konvansiyonel koroner anjiyoplasti yöntemlerinden elde edilen bulgular arasında herhangi bir farkın bulunmadığı ve her iki yöntemin de seçilmiş hastalarda güvenle kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kronik total koroner arter oklüzyonu, koroner anjiyoplasti, magnum magnarail ile anjiyoplasti

Comparison of Conventional and Magnum Magnarail Angioplasty Methods in the Treatment of Chronic Total Coronary Artery Occlusion

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet MERİÇ, Kamil ADALET, Yılmaz NİŞANCI, Sabahattin UMMAN, Nevres KOYLAN, Taner GÖREN, Fehmi MERCANOĞLU, Zehra BUĞRA, Aytaç ÖNCÜL, Ayşe HELVACI, Berrin UMMAN, Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK, Güngör ERTEM. Comparison of Conventional and Magnum Magnarail Angioplasty Methods in the Treatment of Chronic Total Coronary Artery Occlusion. Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(4): 224-228
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale