Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Mesleki olarak kurşuna maruz kalan işçilerde kardiyak otonom sinir sisteminin kalp hızı toparlanma indeksi ile değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(5): 371-379 | DOI: 10.5543/tkda.2015.46926

Mesleki olarak kurşuna maruz kalan işçilerde kardiyak otonom sinir sisteminin kalp hızı toparlanma indeksi ile değerlendirilmesi

Uğur Nadir Karakulak1, Ömer Hınç Yılmaz2, Engin Tutkun2, Meşide Gündüzöz2, Banu Evranos3, Emine Ercan Onay1, Mehmet Aytürk4, Müjgan Tek Öztürk4
1Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, Ankara
2Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Klinik Toksikoloji Bölümü, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
4Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara

AMAÇ
Bu yazıda, mesleki olarak kurşuna maruz kalan işçilerde kalp hızı toparlanma indeksi (KHTİ) ile kardiyak otonom işlevlerin değerlendirilmesi amaçlandı.

YÖNTEMLER
Kurşuna maruz kalan 98 işçi ile 98 kişilik sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı. Tüm bireylere egzersiz testi ve transtorasik ekokardiyografi incelemeleri yapıldı. Birinci, ikinci ve üçüncü dakika KHTİ değerleri maksimum kalp hızı değerinden çıkarılarak hesaplandı. Her iki grup özellikle KHTİ olmak üzere egzersiz test parametreleri açısından değerlendirildi ve bu parametreler ile kan ve 24 saatlik idrarda kurşun düzeylerinin korelasyon analizi yapıldı.

BULGULAR
Her iki grup temel demografik ve klinik özellikleri açısında benzerdi. Ortalama birinci dakika KHTİ (26.2±3.6 ve 29.0±4.1 /dk, p<0.001), ikinci dakika KHTİ (42.6±3.9 ve 46.9±3.7 /dk, p<0.001) ve üçüncü dakika KHTİ (56.6±4.5 ve 61.8±4.3 /dk, p<0.001) değerleri kurşuna maruz kalan işçilerde sağlıklı kontrol grubuna gore anlamlı olarak daha düşüktü. Birinci dakika KHTİ, kan kurşun (r=-0.415, p<0.001) ve 24 saat idrarda kurşun (r=-0.446, p<0.001) düzeyleri ile anlamlı korelasyon gösterdi. İkinci ve üçüncü dakika KHTİ 24 saatlik idrarda kurşun düzeyi ile anlamlı korelasyon gösterdi (r=-0.396, p<0.001 ve r=-0.233, p=0.021).

SONUÇ
Kurşuna maruz kalan işçiler normal bireylere kıyasla daha düşük KHTİ değerlerine sahiptir. Kan ve 24 saatlik idrarda kurşun düzeyleri KHTİ’leri ile anlamlı olarak koreledir. Kurşuna maruz kalma durumunda kardiyak otonom işlevler olumsuz etkilenebilmektedir ve maruz kalan işçiler olumsuz kardiyovasküler sonlanımlar açısından yakından izlenmelidirler.

Anahtar Kelimeler: Egzersiz testi, kalp hızı toparlanma indeksi, kardiyak otonomik disfonksiyonu, kurşun.

Exercise heart rate recovery assessment of the cardiac autonomic nervous system in workers occupationally exposed to lead

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Uğur Nadir Karakulak, Ömer Hınç Yılmaz, Engin Tutkun, Meşide Gündüzöz, Banu Evranos, Emine Ercan Onay, Mehmet Aytürk, Müjgan Tek Öztürk. Exercise heart rate recovery assessment of the cardiac autonomic nervous system in workers occupationally exposed to lead. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(5): 371-379

Sorumlu Yazar: Uğur Nadir Karakulak, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale