Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Trombolitik Tedavi Uygulanan AMI'lü Hastalarda Trimetazidinin Sol Ventrikül Fonksiyonlarına Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(4): 253-256

Trombolitik Tedavi Uygulanan AMI'lü Hastalarda Trimetazidinin Sol Ventrikül Fonksiyonlarına Etkisi

Ayhan BALTAY1, Rasim ENAR1, Haşim MUTLU1, Murat ERSANLI1, Nuran YAZICIOĞLU1
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul

Bu çalışmada streptokinaz (SK) uygulanan 35 akut miyokard infarktüslü (AMI) hastada trimetazidinin (TMZ) sol ventrikül fonksiyonları ve infarkt alanına etkisi araştırıldı. 17 hastaya (grup A) gelişte 40 mg TMZ oral olarak verildi ve sonra 3x20 mg/gün devam edildi. Diğer 18 hasta (grup B) kontrol grubu olarak alındı. Hastalara 5. gün, 1. ay ve 3. ayda ekokardiyografi ve radyonüklid ventrikülografi yapıldı. AMI'nin 10. günü her grupta 15'er hastaya koroner anjiyografi uygulandı. Her iki grupta yaş, cinsiyet, aterosklerotik risk faktörleri ve eski miyokard infarktüsü açısından fark yoktu. Angina başlangıcından SK uygulanana kadar geçen süre grup A'da 3.1±1.5 saat, grup B'de 3.1±1.3 saatti. AMİ tokalizasyonları, AMI sonrası ritm, ileti kusurları ve kalp yetersizliği de (grup A % 11.7, grup B % 5.5) her iki grupta anlamlı farklılık göstermiyordu. Anjiyografik olarak koroner arter hastalığının yaygınlığı da her iki grupta benzer oranlardaydı. Ekokardiyografide ortalama duvar hareketleri skor indeksi grup A'da, erken dönem 6.7±3.4, 1. ayda 4.1±3.7, 3. ayda 2.6±2.7 iken grup B'de sırasıyla 4.7±2.3, 3.2±1.8, 2.6±2.2 olup iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı. Ejeksiyon fraksiyonu radyonüklid ventrikülografi yöntemiyle hesaplandı. Grup A'da anterior infarktüslü hastalarda, erken dönem %28±13, 1. ayda % 31±17, 3. ayda % 37±17; grup B'de sırasıyla % 29±8, % 35±9, % 36±9 bulundu. İki grup arasında anlamlı fark yoktu. İnferior infarktüslü hastalarda grup A'da, erken dönem % 46±4, 1. ayda % 53±4, 3. ayda % 55±1; grup B'de sırasıyla % 46±6, % 52±5. % 53±4 olarak saptandı. Gerek anterior gerekse inferior infarktüslerde EF erken dönem, 1. ay ve 3. ay anlamlı fark göstermedi. Sonuçta trombolitik tedavi ile birlikte uygulanan TMZ'nin AMI'li hastalarda sol ventrikül fonksiyonları üzerine bir etkisi olmadığı kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Akut miyokard infarktüsü, streptokinaz, trimetazidin

Effects of Trimetazidine on Left Ventricular Function in Patients with Acute Myocardial Infarction Treated with Thrombolytic Agents

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ayhan BALTAY, Rasim ENAR, Haşim MUTLU, Murat ERSANLI, Nuran YAZICIOĞLU. Effects of Trimetazidine on Left Ventricular Function in Patients with Acute Myocardial Infarction Treated with Thrombolytic Agents. Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(4): 253-256
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale