Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İnfektif Endokarditli Hastanın Yönlendirilmesinde Ekokardiyografik Bulguların Yeri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(1): 42-49

İnfektif Endokarditli Hastanın Yönlendirilmesinde Ekokardiyografik Bulguların Yeri

Şevket Görgülü1, Seden Çelik1, Tuna Tezel1
Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

İnfektif Endokardit (İE) morbidite ve mortalite açısından yüksek risk taşımaktadır. Hızlı teşhis, etkili tedavi ve gelişmekte olan komplikasyonların erken safhada tanınması hastanın iyleşmesi için gereklidir. İnfektif endokardit kliniğinin çok farklı şekillerde ortaya ç ıkması tam koymada sensitif tanı dışlama da ise spesifik kriterlerin varlığını gerektirmektedir. Duke kriterlerinin geliştirilmesiyle ekokardiyografik bulguların İE teşhisinde çok önemli olduğu anlaşılmıştır. İE ön tanısıyla gelen /ıastanm ekokardiyografik telkikinde karakteristik vejetasyon, abse, protez kapağın dikiş lıa/kasmdan ayrışması, kapak ile ilgili yeni gelişen kaçak gibi bulguların varlığı araştırılır. Diğer klinik belirtiler eşliğ inde ekokardiyogra fik bulgular İE'nin en güçlü belirleyicileridir.Yapılan bir çok çalışma ile ekokardiyografik incelemenin sadece hı zlı ve kesin bir teşhis için değil aym zamanda etkili tedavi ve gelişmekte olan komplikasyonların erken saftıada tamnması için de gerekli olduğu gösterilmiştir. Ekokardiyografi k belirleyici/erin karakteristik özellikleri lıastanm prognozu ile yakmdan ilişkilidir Ekokardiyografiyi yapan hekim İE'nin ekokardiyografik belirleyicilerini incelerken abs e, fistiil, protez kapak ayrı şması. obstruktif vejetasyon flail yaprakçık, ya da konjestif kalp yetersizliği gibi komplikasyonların gelişimini yakmdan takip etmelidir. Çiinkii bu komplikasyonların çoğu tek başına tıbbi tedaviyle iyileşemez ve cerrahi müdahale gerektirir. Sonuç olarak ekokardiyografik bulgular İE teşlıisinde, hastamn tedavi protokolünün oluşturulmasında ve hastanm morbidite ve mortalite tayininde büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnfektif endokardit, ekokardiyografi, transözofajiyal ekokardiyografi

Role of Echocardiographic Findings in Patients with Infective Endocarditis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Şevket Görgülü, Seden Çelik, Tuna Tezel. Role of Echocardiographic Findings in Patients with Infective Endocarditis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(1): 42-49
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale