Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Atriyal fibrilasyon hastalarında transözofajiyal ekokardiyografi ile değerlendirilen sol atriyal apendiks 2D strain’i tromboembolik risk ile ilişkilidir [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 111-121 | DOI: 10.5543/tkda.2019.39482

Atriyal fibrilasyon hastalarında transözofajiyal ekokardiyografi ile değerlendirilen sol atriyal apendiks 2D strain’i tromboembolik risk ile ilişkilidir

Erhan Saraçoğlu1, Dilek Ural2, Salih Kılıç1, Ertan Vuruşkan1, Tayfun Şahin2, Ayşen Ağaçdiken Ağır2
1Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Turkey

AMAÇ
Bu çalışmada, valvüler olmayan atriyal fibrilasyonlu (AF) hastalarda transözofajiyal ekokardiyografi (TEE) sırasında elde edilen gri skala görüntülerinde 2B-strain analizi ile değerlendirilen sol atriyal apandis (LAA) mekanik işlevlerinin geleneksel LAA fonksiyonel parametreleri, CHA2DS2-VASc skoru ve LAA’da spontan eko kontrastı (SEK) ve/veya trombüs varlığı ile ilişkisinin belirlenmesi amaçlandı.

YÖNTEMLER
Çalışmaya, TEE için sevk edilen 126 AF’li hasta ve 30 sinüs ritminde kontrol alındı. Tüm hastalarının global, mediyal, lateral ve apikal LAA longitudinal 2D-strain’i ve AF hastalarının CHA2DS2-VASc skoru değerlendirildi.

BULGULAR
AF hastalarının global, mediyal, lateral ve apikal LAA longitudinal 2D-strain’i kontrollerden anlamlı olarak düşük ve LAA akım hızları ve LAA alan değişikliğiyle orta derecede fakat anlamlı olarak bağıntılıydı. CHA2DS2-VASc skoru 0-1 olan hastalar en yüksek LAA 2D-strain değerlerine sahipti ve CHA2DS2-VASc skoru LAA lateral, mediyal ve global 2D-strain ile anlamlı olarak korele idi. Hastaların 84’ünde SEK, bu hastaların 45’inde yoğun SEK ve/veya trombüs tespit edildi. Global ve bölgesel LAA 2D-strain değerleri yoğun SEK/ trombüsü olan hastalarda anlamlı olarak düşüktü ama çok değişkenli analizde 2D-strain değerlerinin SEK/trombüs varlığının bağımsız belirleyicileri olmadıkları görüldü. ROC analizinde, yoğun SEK/trombüs varlığı için global, mediyal, apikal ve lateral 2D-strain kestirim değerleri sırasıyla %6.0 (p=0.011), %8.0 (p=0.032), %6.0 (p=0.033) ve %5.4 (p=0.004) idi.

SONUÇ
Global ve bölgesel LAA mekaniği, geleneksel LAA fonksiyonel parametreleri ve LAA yoğun SEK/trombüs varlığı ile anlamlı derecede ilişkilidir ve gelecekteki tromboembolizmi öngördürmede tamamlayıcı bir teknik olarak faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: CHA2DS2-VASc skoru, sol atriyal apendiks; speckle tracking ekokardiyografi; tromboemboli.

Left atrial appendage 2D-strain assessed by transesophageal echocardiography is associated with thromboembolic risk in patients with atrial fibrillation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Erhan Saraçoğlu, Dilek Ural, Salih Kılıç, Ertan Vuruşkan, Tayfun Şahin, Ayşen Ağaçdiken Ağır. Left atrial appendage 2D-strain assessed by transesophageal echocardiography is associated with thromboembolic risk in patients with atrial fibrillation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 111-121

Sorumlu Yazar: Erhan Saraçoğlu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale