Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
SURF (SUrvey of Risk Factor Management) çalışması Türkiye değerlendirmesi: Türkiyeden farklı basamaklardan 15 sağlık merkezinin verilerinde kardiyovasküler risk faktörleri kontrol oranları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 398-407 | DOI: 10.5543/tkda.2017.39032

SURF (SUrvey of Risk Factor Management) çalışması Türkiye değerlendirmesi: Türkiyeden farklı basamaklardan 15 sağlık merkezinin verilerinde kardiyovasküler risk faktörleri kontrol oranları

Lale Tokgözoğlu1, Aytekin Oğuz2, Mustafa Kemal Balcı3, Ahmet Temizhan4, Esma Güldal Altunoğlu5, Osman Bektaş6, Güler Aslan7, Özgün Iyigün8, Ahmet Kara9, Handan Tanrıverdi Pınar10, Saffet Yavuz11, Murat Tekin12, Saffet Ercan13, Selda Çelik14, Özlem Sezgin Meriçliler15, İrem Bozkurt Çakır16
1Hacettepe Üniversitesi Kardiyoloji AD., Ankara
2Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları AD., İstanbul
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD. Endokrinoloji BD., Antalya
4Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara
5Sağlık Bakanlığı İstanbul ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
6Fatsa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Fatsa, Ordu
7T.C. Sağlık Bakanlığı Havran İlçe Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Polikliniği, Havran, Balıkesir
8Sağlık Bakanlığı Silopi Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Silopi, Şırnak
9Nene Hatun Aile Sağlığı Merkezi Esenler, İstanbul
10Şehit Yüksel Demir 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi, Elazığ
11Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenişehir/Mardin
1218 Mart Üniversitesi İç Hastalıkları AD., Çanakkale
13Beyoğlu 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Tepebaşı,Beyoğlu,Istanbul
14Avrasya Medi Tech Hastanesi, Fatsa, Ordu
15Acıbadem Üniversitesi İç Hastalıkları AD. Endokrinoloji BD, İstanbul
16Ardahan Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ardahan

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, ülkemizdeki değişik basamaklardaki sağlık merkezlerinde izlenmekte olan koroner kalp hastalığı (KKH) olan hastalarda sekonder koruma önerilerine uyum ve risk faktörleri kontrolü için önerilen hedef değerlere ulaşım oranlarının değerlendirilmesi.

YÖNTEMLER
Birinci, ikinci ve üçüncü basamaklardan seçilmiş toplam 15 merkezde izlenmekte olan KKH’li hastaların uluslararası SURF (Survey of Risk Factor management) protokolüne uygun olarak anket formları doldurularak, demografik, antropometrik ve laboratuvar verileri kaydedildi.

BULGULAR
Çalışmaya alınan toplam 724 KKH’li hastanın (%69.8 erkek, ortalama yaş: 63.3±10.7) %18.4’ü halen sigara kullanmakta, sadece %19.1’inin beden kütle indeksi normal sınırlarda ve %22.1’inin bel çevresi abdominal obezite sınırının altında idi. Hastaların %53’ünün fiziksel aktivite düzeyleri yetersiz, %47.3’ünün yüksek yoğunluklu lipoprotein kolestrol düzeyi düşük, %46’sının trigliserit düzeyi 150 mg/dL’nin üstünde, %67’sinin HbA1c düzeyi %6.5 ve üzerindeydi. Hastaların %88.1’i antiagregan, %71.4’ü beta bloker, %55.7’si statin ve %41.9’u anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü/anjiyotensin reseptör blokeri kullanmaktaydı. Hipertansiyonu olan ve antihipertansif ilaç kullanan hasta grubunun %56.7’sinde kan basıncı kontrol altında, diyabet tanısı olan ve antidiyabetik ilaç kullanan hasta grubunda glisemik kontrol hedeflerine ulaşma oranı %35.9 idi. Statin kullanan hasta grubunun %12.2’sinde düşük yoğunluklu lipoprotein kolestrol 70 mg/dL’nin altındaydı.

SONUÇ
Ülkemizdeki çeşitli basamaklardaki sağlık merkezlerinden elde edilen verilere göre, KKH’li hastalarda kardiyovasküler risk faktörleri kontrol oranı düşük, güncel kılavuzların önerdiği yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç kullanımı yetersizdir.

Anahtar Kelimeler: Kalp-damar hastalıkları, anket, risk faktörleri, ikincil önleme.

Survey of Risk Factor Management (SURF) data of Turkey: Cardiovascular risk factor control ratios in 15 different types of healthcare centers

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Lale Tokgözoğlu, Aytekin Oğuz, Mustafa Kemal Balcı, Ahmet Temizhan, Esma Güldal Altunoğlu, Osman Bektaş, Güler Aslan, Özgün Iyigün, Ahmet Kara, Handan Tanrıverdi Pınar, Saffet Yavuz, Murat Tekin, Saffet Ercan, Selda Çelik, Özlem Sezgin Meriçliler, İrem Bozkurt Çakır. Survey of Risk Factor Management (SURF) data of Turkey: Cardiovascular risk factor control ratios in 15 different types of healthcare centers. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 398-407

Sorumlu Yazar: Aytekin Oğuz, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale