Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Orta yaşlı Türk yetişkinlerinde ölüm riski: Total ve HDL kolesterol ondabir dilimlerince bağımsız olarak öngörülmüyor [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 590-598 | DOI: 10.5543/tkda.2017.38085

Orta yaşlı Türk yetişkinlerinde ölüm riski: Total ve HDL kolesterol ondabir dilimlerince bağımsız olarak öngörülmüyor

Altan Onat1, Günay Can2, Muhammed Keskin3, Volkan Çamkıran4, Ahmet Okan Uzun3, Hüsniye Yüksel1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kamu Sağlığı Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahi Merkezi, İstanbul
4Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ
Total kolesterol (TK) ile yüksek-yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-C) düzeylerinin TEKHARF Çalışması’nda kapsanan orta yaşlı katılımcılarda genel mortalite ile öne dönük ilişkisini ayrıntılı biçimde belirlemektir.

YÖNTEMLER
Başlangıçtaki lipid değişkenleri cinsiyete özgü ondabir dilimlerde analiz edildi. Başlangıçtaki yaşın 45–84 olarak alınma ölçütü 2121 erkek ile kadının içerilmesine izin verdi. Cox regresyon analizleri uygulandı.

BULGULAR
Ortalama 8.85±4.4 yıllık izlemede ölüm 237 kadın ile 306 erkekte saptandı. Yaş sigara içiciliği, lipid düşürücü ve antihipertansif ilaç kullanımı, başlangıçta diyabet ve koroner kalp hastalığına ayarlamadan sonra ve en alt ondabir dilim referent olarak alınınca, ne TK (sırasıyla, p trend =0.94 ve 0.96), ne de HDL-C kategorileri (sırasıyla, p trend =0.20 ve 0.31) iki cinsiyette de mortaliteyi anlamlı öngörmedi. TK dilimleri, kadınlardaki hazard oranlarının 2.–5. dilimlerde erkektekilere göre ayna halini sergileme eğilimleri ile ayrıştılar.

SONUÇ
Total kolesterol ondabir dilimlerine ilişkin bulgular, erkektekine kıyasla, kadında en alt dilimde göreli yüksek ölüm oranına atfedilebilir ki bu da anılan dilimde otoimmün sürecin indüklediği yüksek riski yansıtır. Yüksek-yoğunluklu lipoprotein kolesterole ilişkin gözlemlerimiz >50 mg/dL düzeylerinin yangısal dönüşüme uğradığını desteklemektedir. Bu saptamalar önemli klinik çıkarımlar taşır.

Anahtar Kelimeler: Yüksek-yoğunluklu lipoprotein kolesterol, ölüm riski, cinsiyet, Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri çalışması, total kolesterol.

Tenth categories of total and HDL cholesterol fail to independently predict death risk in middle-aged Turkish adults

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan Onat, Günay Can, Muhammed Keskin, Volkan Çamkıran, Ahmet Okan Uzun, Hüsniye Yüksel. Tenth categories of total and HDL cholesterol fail to independently predict death risk in middle-aged Turkish adults. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 590-598

Sorumlu Yazar: Altan Onat, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale