Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Endojen Hiperinsülineminin Koroner Kollateral Dolaşım Üzerine Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(7): 444-448

Endojen Hiperinsülineminin Koroner Kollateral Dolaşım Üzerine Etkisi

Sinan DAĞDELEN1, İlyas AKDEMİR1, Murat AKÇAY1, Mehmet ERGELEN1, Nuri ÇAĞLAR1, İsmet DİNDAR1, Fikret TURAN1
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Koroner kollateral (KK) gelişimi üzerine endogen hormon ve otokoidlerin etkisi çok iyi bilinmemektedir. Çalışmamız NIDDM olan ve olmayan vakalarda endogen insülin(Eİ) ve C-peptidin (Cp) KK gelişimi üzerine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle çalışma grubu (ÇG) olarak bir koroner arterinde >%90 darlığı olup diğer koroner arterlerinde kritik koroner tutulumu olmayan (>%50 darlık) ve retrograt KK olan 75 vaka (23 diabetik olan ve 52 olmayan) ve kontrol grubu (KG) olarak bir koroner arterinde >%90 darlığı olup diğer koroner arterlerinde kritik koroner tutulumu olmayan (>%50 darlık) ve KK olmayan 17 nondiabetik vaka incelendi. Hastaların koroner anjiyografi sonrası (8 saatlik açlık) Eİ ve Cp seviyesi bakıldı. Her iki grupta yaş, cinsiyet, kan basıncı, koroner darlık derecesi benzer özellikte idi. Çalışma grubu içerisinde KK ortalaması diabetik olanlarda olmayanlara göre daha az bulundu (sırasıyla 1.35±0,65 ve 1,73±0.74; p=0,018). İnsülin seviyesi bakımından, ÇG ve KG da anlamlı farklılık yok iken (sırasıyla 11,8±7,9 ve 12,5±7,7 Ulu; p>0.05 ), Cp seviyesi ÇG da daha yüksek idi (sırasıyla 4,3±2 ,8 ve 2 ,4± 1,2 ng/ml; p=0,004 ). Çalışma grubunda diabeti olan ve olmayanlarda Eİ seviyesi bakımından anlamlı fark yok iken (sırasıyla 14.1±8,6 ve 10,8±7,5 Ulu; p>0,05), Cp seviyesi diabetik grupta daha yüksek idi (sırasıyla 5,4±3,2 ve 3,8±2,5 ng/ml; p=0,021 ). Diabetik olmayan ÇG ile KG karşılaştırıldığında, Eİ seviyeleri arasında anlamlı farklılık yok iken (sırasıyla 10 ,8±7,5 ve 12,5±7,7 Ulu; p>0,05), Cp seviyesi birinci grupta daha yüksek bulundu (sırasıyla 3.8±2,5 ve 2,4±1,2 ng/ml; p=0,014). Çalışma grubu içerisinde Eİ ve Cp ile KK arasında direkt korelasyon bulunmadı (sırasıyla r=0,08 ve r=0.11)
SONUÇ
Koroner kollateral gelişimi Eİ seviyesinden çok Cp seviyesi ile ilişkili gözükmektedir. C-peptid seviyesi yüksek olanlarda KK derecesi daha yüksek bulundu. Ancak diabetik olanlarda bu ilişki ters orantılı gözükmekte ve bu durum periferik insülin direnci ile ilgili olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnsülin, C-peptid, koroner kollateral

Effect of Hyperinsulinemia on Coronary Collateral Circulation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sinan DAĞDELEN, İlyas AKDEMİR, Murat AKÇAY, Mehmet ERGELEN, Nuri ÇAĞLAR, İsmet DİNDAR, Fikret TURAN. Effect of Hyperinsulinemia on Coronary Collateral Circulation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(7): 444-448
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale