Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Solunum Fazlarında Dispersiyon Değişimleri: Maksimum İnspirasyon Ve Ekspirasyonun Rolü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(3): 156-158

Solunum Fazlarında Dispersiyon Değişimleri: Maksimum İnspirasyon Ve Ekspirasyonun Rolü

Ertan YETKİN1, Ahmet YANIK1, Makbule KUTLU1, Mehmet İLERİ1, Sengül ÇEHRELİ1
Türkiye Yüksek ihtisas Hospital, Department ofCardiology, Ankara, Turkey

QT interval dispersiyonunun güvenilirliği ve prognostik değeri hakkında gözlemciler arası değişiklikten kaynaklanan tartı şm alar mevcuttur.Bu çal ı şma sağlıklı erişkinlerde QT intervalinin ve QT dispersiyonunun sol~ınunı fazlarmdan etkilendiği hipotezini öne sürnıektedır. Sağlık personelinden oluşan 60 gönüllü erişkin (38 erkek, 22 kadın, ortalama yaş=25) çalışma grubunu oluşturdu. Elektrokardiyogranılar aynı tekniker tarafından 50 nını/s hızında normal solunum, zorlu inspiriyunı ve zorlu ekspiriyunı sırasında çekildi. QT interval 12 derivasyonda ölçülen maksimum ve minimum QT intervalleri arasmdaki fark olarak tamnılandı. Düzeltilmiş QT intervali (QTc) Bazzet formu/üne göre hesaplandı. Normal solununıla karşılaştırıldığında zorlu inspiriyunı ve ekspiriyum sırasındaki QTc maximum interval/eri arasmda farklılık yoktu (sırasıyla 409±22ms vs 417±26 nıs, P>0.05 ve 412± 18nıs vs 417± 26ms, P>0.05). Zorlu inspiriyunı ve ekspiriyum sırasmdaki QTc dispersiyonu normal solunumdakinden daha düşüklü (sırasıyla 36±8 ms vs 44± 9 ms P<0.001 ve 32±7 vs 44±9 ms, P< 0.001 ). Zorlu ekspi; ·iyunıdaki QTc dispersiyonu zorlu inspiriyumdakinden daha düşüktü (p<0.01 ). Sağlıklı erişkinlerde QT dispersiyonu solunum fazlarından etkilenmektedir ve normal solununıla karşılaştırıldığında hem zorlu inspiriyunıda hem de zorlu ekspiriyunıda QT dispersiyonu azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: QT dispersiyonu, solunum fazları

Changes in QT Dispersion Magnitude During Respiratory Phases: Role of Maximum Inspiration and Expiration

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ertan YETKİN, Ahmet YANIK, Makbule KUTLU, Mehmet İLERİ, Sengül ÇEHRELİ. Changes in QT Dispersion Magnitude During Respiratory Phases: Role of Maximum Inspiration and Expiration. Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(3): 156-158
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale