Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Diyastolik disfonksiyonlu hastalarda bisiklet ergometrisi ile uygulanan egzersizin sol ventrikül diyastolik doluş parametreleri üzerine etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(5): 268-275

Diyastolik disfonksiyonlu hastalarda bisiklet ergometrisi ile uygulanan egzersizin sol ventrikül diyastolik doluş parametreleri üzerine etkisi

Arda Şanlı Ökmen1, Aydın Yıldırım1, Özer Soylu1, Seden Erten Çelik1, Ertan Ökmen1, Tuna Tezel1
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ
Diyastolik disfonksiyonun erken evrelerinde dispne ve çabuk yorulma şeklindeki kalp yetersizliği semptomları sadece egzersiz sırasında belirgin hale gelmektedir. Bu çalışmada, relaksasyon bozukluğu saptanan (evre 1 diyastolik disfonksiyon) hastalarda egzersiz sırasında sol ventrikül diyastolik doluş parametrelerindeki değişiklikler değerlendirildi ve bunların semptomlarla ilişkisi araştırıldı.
ÇALIŞMA PLANI
Çalışmada, iskemik kalp hastalığı dışındaki bir nedenle yapılan ekokardiyografik incelemede evre 1 diyastolik disfonksiyon dışında bir anormallik saptanmayan 49 hasta (27 kadın, 22 erkek; ort. yaş 56±8; dağılım 36-77) ve yaş (ort. 54±12; dağılım 33-61) ve cinsiyet (9 kadın, 7 erkek) açısından benzer özelliklerde 16 sağlıklı kişi incelendi. Kırk hastada (%81.6) hipertansiyon vardı. İki grupta da istirahatte ve bisiklet ergometrisi ile uygulanan maksimal egzersiz sırasında diyastolik fonksiyon parametreleri kaydedilerek egzersize yanıt ve semptomlarla ilişkisi araştırıldı.
BULGULAR
Hasta grubunda istirahatteki E ve A dalga amplitüdleri ve E/A oranı egzersiz ile anlamlı derecede artış gösterdi (sırasıyla, %80, p=0.0003; %44, p=0.0004; %25, p=0.0004); deselerasyon zamanı ise hafif derecede kısaldı (p=0.07). Kontrol grubu E dalga hızında çalışma grubundakine benzer bir artış (%68) görülmesine rağmen, çalışma grubundaki egzersizle değişimin mutlak değerleri ile karşılaştırıldığında anlamlı değildi; A dalga hızındaki artış (%76) ise çalışma grubundaki egzersizle değişimin mutlak değerleri ile karşılaştırıldığında anlamlı bulundu (p=0.011). E ve A hızlarında benzer artışlar nedeniyle E/A oranı kontrol grubunda anlamlı derecede değişmedi.
SONUÇ
Diyastolik disfonksiyonlu hastalarda egzersiz ile E/A oranında göreceli bir artış olmasına rağmen, önyük artışı, taşikardi ile azalan deselerasyon zamanı ve aktif doluş hızındaki (A dalga hızı) yetersiz artış dispne ve yorgunluk gelişiminden sorumlu olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kan akım hızı; diyastol; ekokardiyografi, Doppler; egzersiz testi/yöntem; hipertansiyon/fizyopatoloji; ventrikül disfonksiyonu, sol; ventrikül fonksiyonu, sol

The effect of exercise on a bicycle ergometer on diastolic filling parameters in patients with diastolic dysfunction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Arda Şanlı Ökmen, Aydın Yıldırım, Özer Soylu, Seden Erten Çelik, Ertan Ökmen, Tuna Tezel. The effect of exercise on a bicycle ergometer on diastolic filling parameters in patients with diastolic dysfunction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(5): 268-275
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale