ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Enfektif Endokarditli Hastalarda Septik Emboli Gelişimini Öngörmek İçin Yeni Bir Potansiyel Biyobelirteç: Sistemik Koagulasyon İnflamasyon İndeksi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(1): 36-43 | DOI: 10.5543/tkda.2023.30344

Enfektif Endokarditli Hastalarda Septik Emboli Gelişimini Öngörmek İçin Yeni Bir Potansiyel Biyobelirteç: Sistemik Koagulasyon İnflamasyon İndeksi

Uğur Özkan, Muhammet Gürdoğan
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

AMAÇ
Septik embolilerin erken teşhisi, bu durumla ilişkili morbidite ve mortaliteyi önlemek için çok önemlidir. Bu çalışma, İE hastalarında sistemik pıhtılaşma inflamasyon indeksi (SCII) ile septik emboli arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladı.


YÖNTEM
Üçüncü basamak hastanemizde Ocak 2007 ile Ocak 2023 tarihleri arasında tedavi edilen 167 İE hastasının verileri retrospektif olarak incelendi. Semptomlar, komorbiditeler, predispozan kapak hastalıkları, protez kapak, cihaz, enjekte edilebilir ilaç kullanım öyküsü, kan kültürü sonuçları, ekokardiyografik bulgular ve komplikasyonlara ilişkin veriler toplandı. SCII indeksi [trombosit sayısı (PLT) × fibrinojen seviyesi (g/L)/ beyaz küre sayısı (WBC)] şeklinde hesaplandı.


BULGULAR
Ortalama hasta yaşı 61 idi ve romatizmal kapak hastalığı en sık predispozan faktördü. En sık etiyolojik mikroorganizma Staphylococcus türleriydi. Septik emboli gelişme oranı %25,7 idi. En sık emboli yerleşim yeri serebral sistemdi (%46,5). SCII’nin septik emboli gelişimi için bağımsız bir belirteç olduğu bulundu. ROC eğrisi analizi, SCII için optimal değer olan 59,8’in %65,1 duyarlılık ve %59,6 özgüllükle septik emboli öngördüğünü doğruladı (ROC eğrisi altındaki alan: 0,649 [%95 GA: 0,556–0,743], P = 0,004).


SONUÇ
Yüksek SCII düzeylerinin EE’li hastalarda septik emboli gelişimi için bağımsız bir belirleyici olduğunu gösterdik.

Anahtar Kelimeler: Enfektif endokardit, septik emboli, sistemik pıhtılaşma inflamasyon

A Novel Potential Biomarker for Predicting the Development of Septic Embolism in Patients with Infective Endocarditis: Systemic Coagulation Inflammation Index

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Uğur Özkan, Muhammet Gürdoğan. A Novel Potential Biomarker for Predicting the Development of Septic Embolism in Patients with Infective Endocarditis: Systemic Coagulation Inflammation Index. Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(1): 36-43

Sorumlu Yazar: Uğur Özkan
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi