Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Miyokard Korunmasında "Warm Induction" Uygulamasının Postoperatif Dönemde Ventrikül Performansı Üzerine Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(2): 83-87

Miyokard Korunmasında "Warm Induction" Uygulamasının Postoperatif Dönemde Ventrikül Performansı Üzerine Etkisi

Alp ALAYUNT1, Suat BÜKET1, Mustafa ÖZBARAN1, Faik OKUR1, Berent DİŞÇİGİL1, Yüksel ATAY1, Kaya SÜZER1, İsa DURMAZ1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Bomova-İzmir

Miyokardın krosklemp süresince korunması için kardiyoplejinin sıcak indüksiyon metodu ile verilmesinin, soğuk indüksiyona göre daha üstün olup olmadığını araştırmak üzere 15'er kişilik iki hasta grubunda prospektif bir çalışma yapılmıştır. Kardiyoplejik solüsyon olarak kan kardiyoplejisi kullanılmıştır. 1. grupta sıcak indüksiyon, soğuk idame, terminal sıcak kan kardiyoplejisi (warm induction, cold maintanace, hot shot) verilmiştir. 2. grupta uygulanan kardiyoplejideki tek fark indüksiyonun soğuk olarak yapılmasıdır. Postoperatif 0. gün, 1. gün sabahı ve aynı gün sabahı sıvı yüklemesi sonrası her hastanın kardiyak indeksi, pulmoner arter basıncı, sol ventrikül stroke work indeksi, pulmoner kapiller wedge basınçları ölçülmüştür. Bulgular Student-t testi ile istatistiksel değerlendirmeye alınmıştır. Sıcak indüksiyon yapılan hastalarda hemen tüm aşamalarda kardiyak indeks ve stroke work indeksleri diğer gruba oranla yüksek bulunmuş (p<0.01), aynı zamanda pulmoner arter basınçlarının sıcak indüksiyon grubunda daha düşük olduğu görülmüştür (p<0.01). Her iki grup hastada da postoperatif dönemde infarktüs veya düşük debi problemi ile karşılaşılmamıştır. Çalışmamız sonucunda sıcak idüksiyon uygulanan grupta hastaların miyokard performanslarının soğuk indüksiyon uygulanan gruba oranla daha iyi olduğu, bu hastaların volüm yüklemesine daha iyi yanıt verdiği görülmüş, sıcak kardiyoplejik indüksiyonun miyokard soğuk indüksiyona oranla daha iyi koruduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sıcak indüksiyon, kan kardiyoplejisi, miyokard korunması

Effects of Warm Cardioplegic Induction on Postoperative Left Ventricular Performance

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Alp ALAYUNT, Suat BÜKET, Mustafa ÖZBARAN, Faik OKUR, Berent DİŞÇİGİL, Yüksel ATAY, Kaya SÜZER, İsa DURMAZ. Effects of Warm Cardioplegic Induction on Postoperative Left Ventricular Performance. Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(2): 83-87
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale