ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Koroner Arter Tıkalı Lezyonlarının Teşhisinde Tutarsızlık: BT ile Elde Edilen Fraksiyonel Akış Rezervi (FFRCT) ile İnvaziv Koroner Anjiyografi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(3): 208-212 | DOI: 10.5543/tkda.2023.29035

Koroner Arter Tıkalı Lezyonlarının Teşhisinde Tutarsızlık: BT ile Elde Edilen Fraksiyonel Akış Rezervi (FFRCT) ile İnvaziv Koroner Anjiyografi

Toshimitsu Tsugu1, Kaoru Tanaka1, Yuji Nagatomo2, Michel De Maeseneer1, Johan De Mey1
1Radyoloji Bölümü, Universitair Ziekenhuis Brussel, Brüksel, Belçika
2Ulusal Savunma Tıp Fakültesi Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Tokorozawa, Japonya

Koroner bilgisayarlı tomografi anjiyografi (KBTA) ve BT kaynaklı fraksiyonel akım rezervi (FFRCT) bulguları, koroner arter hastalığı için altın standart tanı tekniği olan invaziv koroner anjiyografi (IKA) ile tutarlı bir şekilde uyumlu olarak yüksek tanısal doğruluk göstermektedir. Total ve subtotal koroner oklüzyonun ayırıcı tanısı, uygun tedavi stratejisinin belirlenmesinde çok önemlidir. Hassas dokulardan oluşan subtotal koroner oklüzyonlar bazen İKA’da total koroner oklüzyonlar gibi görünebilir. Bu durum, KBTA ve FFRCT bulguları ile tutarsız olabilir. Bu olgu sunumunda, subtotal koroner oklüzyonu gösteren KBTA ile total koroner oklüzyonu gösteren İKA arasındaki tutarsız bulgular sunulmaktadır. Hassas dokuyla dolu stenotik lezyon (düşük atenüasyonlu plak hacmi: 20,3 mm3 ve orta atenüasyonlu plak hacmi: 71,6 mm3), maksimal hiperemi sırasında bir vazodilatör ile dilate edilebildi. Bu dilatasyon KBTA ve FFRCT görüntülerinin elde edilmesini kolaylaştırdı. Subtotal koroner oklüzyonu teşhis edebildik ve perkütan koroner girişim (PKG) öncesinde damarların genel anatomik yapısını tanımlayabildik. Bu da başarılı ve komplikasyonsuz bir PKG gerçekleştirmemizi sağladı.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, koroner bilgisayarlı tomografi anjiyografi, total oklüzyonDiscrepancy in Diagnosing Coronary Artery Occluded Lesion: CT-Derived Fractional Flow Reserve (FFRCT) Versus Invasive Coronary Angiography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Toshimitsu Tsugu, Kaoru Tanaka, Yuji Nagatomo, Michel De Maeseneer, Johan De Mey. Discrepancy in Diagnosing Coronary Artery Occluded Lesion: CT-Derived Fractional Flow Reserve (FFRCT) Versus Invasive Coronary Angiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(3): 208-212

Sorumlu Yazar: Toshimitsu Tsugu, Belgium
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi