Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Başarılı Koroner Anjiyoplasti Sonrası Pozitif Erken Egzersiz Testinin Restenoz Oluşumundaki Prediktif Değeri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(2): 108-111

Başarılı Koroner Anjiyoplasti Sonrası Pozitif Erken Egzersiz Testinin Restenoz Oluşumundaki Prediktif Değeri

Y.Vedat AYTEKİN1, Muzaffer ÖZTÜRK1, Servet ÖZTÜRK1, Cem DEMİROĞLU1
i. Ü. Kardiyoloji Enstitüsü, Haseki-istanbul

Çalışmamız, başarılı PTCA sonrası yapılan erken egzersiz testinin restenoz oluşumundaki prediktif değerini incelemek amacı ile yapıldı. PTCA sonrası 2.-15. günler arasında yapılan erken egzersiz testinde iskemi bulunmayan 30 hasta (A grubu) ile > 1 mm ST segment çökmesi bulunan 20 hastaya (B grubu) ait çeşitli klinik ve anjiyografik özellikler karşılatırıldı. A ve B grupları arasında yaş, cins, hipertansiyon, diabet, sigara, ailede koroner arterhastalığı anamnezi, total kolesterol, HDL, trigliserid değerleri, PTCA öncesi stable, unstable angina pektoris, atipik göğüs ağrısı, geçirilmiş miyokard infarktüsü anamnezi açısından yapılan karşılaştırmada anlamlı fark saptanmadı. Anjiyografik olarak, PTCA yapılan damarların dağılımı, lezyonun özellikleri açısından her iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı. Anjiyografik restenoz A grubunda 7 (% 23), B grubunda 9 (% 45) hastada (p:ns), A grubunda 38 lezyondan 8'inde (% 24), B grubunda 27 lezyondan 13'ünde (% 48) (p<0.05) saptandı. Erken treadmill egzersiz testinin anjiyografik restenoz oluşumunu tahmin etmede duyarlığı % 56, özgüllüğü % 68, pozitif prediktif değeri % 45, negatif prediktif değeri % 76 bulundu. Erken treadmill egzersiz testinde iskemi tespit edilen hastalarda restenoz daha sıklıkla görülmektedir. Ancak bu test restenoz gelişimini tahmin etmede yüksek prediktif değere sahip değildir.

Anahtar Kelimeler: PTCA, erken egzersiz testi, restenoz

Low Predictive Value of Early Exercise Testing for Restenosis Following Successful PTCA

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Y.Vedat AYTEKİN, Muzaffer ÖZTÜRK, Servet ÖZTÜRK, Cem DEMİROĞLU. Low Predictive Value of Early Exercise Testing for Restenosis Following Successful PTCA. Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(2): 108-111
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale