ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliğinde Kardiyohepatik Sendrom ve Mortalite İlişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(3): 167-173 | DOI: 10.5543/tkda.2023.25477

Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliğinde Kardiyohepatik Sendrom ve Mortalite İlişkisi

Mustafa Azmi Sungur1, Aylin Sungur2, Aycan Esen Zencirci1
1Dr. Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Kalp yetersizliği, karaciğer fonksiyonlarını sıklıkla etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Bu nedenle, kalp ve karaciğer arasındaki ilişkiyi belirtmek için kardiyohepatik sendrom (KHS) tanımlanmıştır. Bu çalışmada, düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği (DEF-KY) hastalarında KHS’nin uzun dönem mortalite üzerine olan etkisini değerlendirmeyi amaçladık.


YÖNTEM
Hastanemiz kalp yetersizliği polikliniğinde 2010-2018 yılları arasında DEF-KY ile takip edilen hastalar retrospektif olarak incelendi. KHS, üç kolestaz parametresinden (total bilirubin, alkalen fosfataz, gama-glutamil transferaz) en az ikisinin normalin üst sınırının üzerinde olması olarak tanımlandı. Hastalar KHS varlığına göre ikiye ayrıldı. Çalışmanın sonlanım noktası tüm nedenlere bağlı ölüm olarak belirlendi. Hastalar ortanca 4,4 (3,3–5,9) yıl takip edildi.


BULGULAR
Çalışmaya toplam 469 hasta (yaş ortalaması 52,2 ± 11,9 yıl; %75,5’i erkek) dahil edildi. Hastaların %22,4’ünde (n = 105) KHS vardı. KHS (+) hastalar daha yaşlıydı ve daha fazla komorbiditeye sahipti. Ayrıca KHS (+) grupta anlamlı olarak daha kötü sol ve sağ ventrikül fonksiyonları gözlendi. Tüm nedenlere bağlı mortalite, KHS (+) grupta anlamlı olarak daha yüksekti (%61,9’a karşı %19,5, P < 0,001). Çok değişkenli analiz, KHS varlığını (HR: 2,92, %95 güven aralığı: 2,09–4,07, P < 0,001) uzun dönem tüm nedenlere bağlı mortalitenin bağımsız bir belirleyicisi olarak ortaya koydu.


SONUÇ
KHS varlığı, ambulatuar DEF-KY’li hastalarda artmış uzun dönem mortalite ile ilişkilidir. Rutin laboratuvar parametrelerinden değerlendirilmesi kolay olan KHS, DEF-KY’li hastaların uzun dönem prognozunu değerlendirmek için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Alkalen fosfataz, kardiyohepatik sendrom, gama-glutamil transferaz, düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği, mortalite, total bilirubin

The Relationship between the Presence of Cardiohepatic Syndrome and Mortality in Heart Failure with Reduced Ejection Fraction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Azmi Sungur, Aylin Sungur, Aycan Esen Zencirci. The Relationship between the Presence of Cardiohepatic Syndrome and Mortality in Heart Failure with Reduced Ejection Fraction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(3): 167-173

Sorumlu Yazar: Mustafa Azmi Sungur
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi