ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Telmisartan Kaynaklı Miyotoksisite [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(3): 217-219 | DOI: 10.5543/tkda.2023.22893

Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Telmisartan Kaynaklı Miyotoksisite

Süleyman Cihan Kara, Uğur Canpolat
Kardiyoloji Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

İlaca bağlı kas yan etkileri, statinler ve steroidler gibi bazı ilaç grupları arasında nispeten yaygındır. Bununla birlikte, bu yan etkiler, anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB’ler) için iyi bilinmemektedir. Telmisartan ve irbesartanın PPAR-gama aktivitesi artışı yoluyla miyotoksisiteye neden olabileceği öne sürülmüştür. Bu yazıda telmisartan kaynaklı miyotoksisite görülen 2 hipertansif hastayı sunduk. Hekimler telmisartan ve diğer bazı ARB’lerin de miyopatiye neden olabileceğini unutmamalıdır. Bu ajanların diğer miyopatik ilaçlarla birlikte reçetelenmesi durumunda olası ilaç-ilaç etkileşimleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anjiyotensin reseptör blokeri, miyotoksisite, telmisartan

Telmisartan-Induced Myotoxicity in Patients with Essential Hypertension

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Süleyman Cihan Kara, Uğur Canpolat. Telmisartan-Induced Myotoxicity in Patients with Essential Hypertension. Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(3): 217-219

Sorumlu Yazar: Uğur Canpolat, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi