Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kalp Transplantasyonunda 3 Yıllık Deneyim [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(3): 183-190

Kalp Transplantasyonunda 3 Yıllık Deneyim

Ahmet HAMULU1, Tahir YAĞDI1, Sanem NALBANTGİL1, Mustafa ÖZBARAN1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Bornova, İzmir

AMAÇ
Son dönem kalp yetersizliğindeki olguların tedavisinde son 20 yılda birçok gelişme gözlenmiştir. Kardiyak transplantasyon bu olgularda uzun dönem sağ kalım oranına sahip en uygun tedavi yöntemidir. Materyal ve
METOD
Son 3 yıllık periyotta kliniğimizde 18 olguya kardiyak transplantasyon uygulanmıştır. Hastaların 5'i kadın 13'ü erkek idi. Yaş ortalaması 44.7±14.1 idi (21-63 yaş). Etiyoloji 10 hastada idiopatik dilate kardiyomiyopati, 7 hastada ise iskemik kardiyomiyopati idi. Tüm olgularda biatrial teknikle ortotopik KT uygulandı. Ortalama kardiyak iskemi süresi 171,4±78.5 dakikadır (101-335 dakika). Hastaların tümüne üçlü immunosüpresif tedavi protokolü (siklosporin A, prednisone, azathioprine) uygulanmıştır. Rejeksiyon izleminde rutin olarak endomiyokardiyal biyopsi kullanılmıştır. Tüm olgular yılda bir kez koroner anjiyografi uygulanmaktadır.
BULGULAR
Perioperatif mortalite 2 olgu ile %11.1'dir. Bir olguda uzamış entübasyon, 2 olguda da erken dönemde akut böbrek yetersizliği gelişmiştir. Bir olgu sepsis, 1 olgu hemofagositik sendrom, 2 olgu aspergillus pnömonisi, 1 olgu da stafilokok pnömonisi nedeniyle kaybedilmiştir. Mortalitelerin hepsi postoperatif ilk 6 ay içinde gözlenmiştir. Yedi olguda tedavi gerektiren Grade IIIA veya üstü rejeksiyon saptanmıştır.
TARTIŞMA
Kardiyak transplantasyondaki ilk deneyimlerimizin sonuçları ümit vericidir. Kardiyak transplantasyon uygulanan olgular rejeksiyon ve enfeksiyon yönünden yakın takip edilmelidir.


Three-Years Experience in Heart Transplantation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet HAMULU, Tahir YAĞDI, Sanem NALBANTGİL, Mustafa ÖZBARAN. Three-Years Experience in Heart Transplantation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(3): 183-190
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale