Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Nötrofilin lenfosite oranının izole koroner arter ektazisi varlığı ile ilişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 123-130 | DOI: 10.5543/tkda.2013.17003

Nötrofilin lenfosite oranının izole koroner arter ektazisi varlığı ile ilişkisi

Turgay Isik1, Erkan Ayhan1, Hüseyin Uyarel2, İbrahim Halil Tanboğa3, Mustafa Kurt3, Mahmut Uluganyan4, Mehmet Ergelen2, Abdurrahman Eksik4
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Balıkesir
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Erzurum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Erzurum
4Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ
Koroner arter ektazisi (KAE), koroner arterlerin normal koroner arter bölgesine göre en az %50’den daha fazla genişlemesi olarak tanımlanır. İzole KAE ciddi koroner arter darlığı olmaksızın KAE’nin bulunması olarak tanımlanır ve belirgin enflamatuvar özelliklere sahiptir. Nötrofilin lenfosite oranı (NLO) enflamasyonun yaygın kullanılan bir belirtecidir ve koroner arter hastalığı olan kişilerde hastalığın seyrinin bir göstergesidir. Bu çalışmada, NLO ile izole KAE arasındaki olası ilişki araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Bilinen veya şüphenilen iskemik kalp hastalığı nedeniyle koroner anjiyografi yapılan 2345 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Dışlanma kriterleri sonrası, çalışma popülasyonu KAE olan 81 hasta ve bu gurupla yaş ve cinsiyet olarak eşleşmiş anjiyografileri normal 85 hastayı kapsamaktaydı. Koroner anjiyografi öncesinde tüm hastalarda nötrofil, lenfosit ve diğer hematolojik göstergelerin ölçümleri rutin olarak yapılmıştı.

BULGULAR
İzole KAE’si olan hastalarda NLO düzeyinin normal koroner arterli olgulara kıyasla belirgin olarak artmış olduğu görüldü (3.39±1.36 ve 2.25±0.58, p<0.001). Receiver operating curve (ROC) eğrisi analizlerinde, başvuru anında ölçülen NLO ≥2.37 değerinin izole KAE’yi öngörmede duyarlılığının %77 ve özgüllüğünün %63 olduğu saptandı. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde hiperkolesterolemi (OO=2.63, %95 GA 1.22-5.65, p=0.01), obezite (OO=3.76, %95 GA 1.43-9.87, p=0.007) ve artmış NLO (OO=6.03, %95 GA 2.61-13.94, p<0.001) izole KAE varlığı için bağımsız belirleyiciler olarak saptandı.

SONUÇ
Nötrofilin lenfosite oranı izole KAE varlığı ile ilişkili olan, kolaylıkla ölçülebilen bir laboratuvar bulgusudur.

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi, koroner damar anomalisi/ komplikasyon; koroner damarlar/patoloji; nötrofil; lemfosit; dilatasyon, patolojik.

Association of neutrophil to lymphocyte ratio with presence of isolated coronary artery ectasia

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Turgay Isik, Erkan Ayhan, Hüseyin Uyarel, İbrahim Halil Tanboğa, Mustafa Kurt, Mahmut Uluganyan, Mehmet Ergelen, Abdurrahman Eksik. Association of neutrophil to lymphocyte ratio with presence of isolated coronary artery ectasia. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 123-130

Sorumlu Yazar: Turgay Isik, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale