Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner Arter Hastalığı Anjiyografik Olarak Saptanmış Olgularda Risk Faktörlerinin Dağılımı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(3): 191-198

Koroner Arter Hastalığı Anjiyografik Olarak Saptanmış Olgularda Risk Faktörlerinin Dağılımı

Kenan SÖNMEZ1, Ahmet AKÇAY1, Murat GENÇBAY1, Mustafa AKÇAKOYUN1, Durmuş DEMİR1, Orhan Hakan ELÖNÜ1, Selçuk PALA1, Nilüfer Ekşi DURAN1, Muzaffer DEĞERTEKİN1, Fikret TURAN1
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştmııa Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Istanbul

Çalışmamızın amacı anjiyografik olarak koroner arter hastalığı (KAH) tanısı kesinleşmiş olgularda risk faktörlerinin prevalansını belirlemek, bunların erkek ve kadınlarda ve çeşitli yaş gruplarında dağılımını araştırmak ve çalışma verilerimizi Avrupa ülkelerinde KAH olgularında risk faktörü dağılımının incelendiği EUROASPIRE I verileriyle karşılaştırmaktır. Hasta grubumuzu, KAH ön tanısıyla kliniğimizde Ocak 2000 ile Mayıs 2000 tarihleri arasında ilk kez anjiyografi uygulanan ve anlamlı koroner lezyon saptanan 617 ardışık olgu (516 Erkek, yaş ort 57.2 ± 10.8) oluşturmaktadır. Olgularda anjiyografi öncesi, yaş, cins, ailede prematüre koroner arter hastalığı öyküsü, diyabetes mellitus (DM), hipertansiyon (HT), lipid profili, sigara kullanımı, beden kitle indeksi, bel çevresi, kalça çevresi, fiziksel aktivite durumlarına ait veriler kaydedildi. Kırk yaş ile 70 yaş arasındaki olgular 10 yıllık yaş gruplarına ayrıldı ve her yaş grubunda risk faktörlerinin dağılımı belirlendi. Verilerimiz dokuz Avrupa ülkesinde KAH olgularında risk faktörü sıklığının incelendiği EUROASPIRE I çalışması verileriyle karşılaştırıldı. Çalışmamızda, erkek olgularda KAH'nın en sık 50-59 yaşlar arasında kadınlarda ise 60-69 yaşlar arasında ortaya çıktığı saptandı. Hiperlipidemi, aile öyküsü, DM, HT, sigara içiciliği, obezite ve santral obezite sırasıyla %58, %26, %20, %41, %65, %18, %29 oranında gözlendi. Risk faktörlerinin karşılaştırmada obezite ve DM prevalansı bizim olgularımızda dokuz Avrupa ülkesi ortalamasıyla benzer, sigara kullanımı bizim olgularımızda oldukça yüksek, hipertensiyon, hiperlipidemi ve ailede prematüre KAH öyküsü bizim olgularımızda Avrupa ortalamasına göre daha düşük bulundu.


Prevalence of Risk Factors in Patients with Angiographically Demonstrated Coronary Artery Disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kenan SÖNMEZ, Ahmet AKÇAY, Murat GENÇBAY, Mustafa AKÇAKOYUN, Durmuş DEMİR, Orhan Hakan ELÖNÜ, Selçuk PALA, Nilüfer Ekşi DURAN, Muzaffer DEĞERTEKİN, Fikret TURAN. Prevalence of Risk Factors in Patients with Angiographically Demonstrated Coronary Artery Disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(3): 191-198
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale