Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İzole biküspit aort kapak hastalarında P dalga dispersiyonunun değerlendirilmesi ve aort esnekliği ile ilişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 16-21 | DOI: 10.5543/tkda.2012.01741

İzole biküspit aort kapak hastalarında P dalga dispersiyonunun değerlendirilmesi ve aort esnekliği ile ilişkisi

Emine Bilen1, Mustafa Kurt2, Ibrahim Halil Tanboga2, Umran Koçak1, Cenk Sarı1, Husyın Ayhan1, Telat Keleş1, Engin Bozkurt1
1Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Erzurum, Türkiye

AMAÇ
Bu çalışmada, kapak işlevinde önemli bozukluk olmayan izole biküspit aort kapaklı (BAK) hastalarda P dalga süresi ve P dalga dispersiyonu değerlendirildi ve P dalga ölçümleri ile aort esneklik parametreleri arasındaki ilişki araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
İleriye dönük bu çalışmaya izole BAV olan ve ejeksiyon fraksiyonu normal 39 hasta ve yaş ve cinsiyet uyumlu 29 sağlıklı birey alındı. P dalga süresi ve P dalga dispersiyonu 12 derivasyonlu elektrokardiyografi kayıtlarından hesaplandı. Tüm olgulara ayrıntılı ekokardiyografi incelemesi yapıldı ve aort gerilimi, aort sertlik indeksi, aort gerilebilirliği ve aort esneklik katsayısı gibi aort esneklik parametreleri hesaplandı.,

BULGULAR
En yüksek P dalga süresi ve P dalga dispersiyonu hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (sırasıyla, 128±11 ve 115±11 msn, p=0.006; 70±10 ve 66±13 msn, p=0.02); en düşük P dalga süresi ise benzerdi. Hasta grubunda aort gerilimi ve aort gerilebilirliği anlamlı derecede düşük, aort sertlik indeksi ve aort esneklik katsayısı anlamlı derecede yüksek idi (tümü için p=0.0001). Korelasyon analizinde en yüksek P dalga süresi aort gerilimi (r=-0.30, p=0.01), aort gerilebilirliği (r=-0.27, p=0.02), aort sertlik indeksi (r=0.36, p=0.004) ve aort esneklik katsayısı (r=0.38, p=0.003) ile, P dalga dispersiyonu ise aort gerilimi (r=-0.23, p=0.05) ve aort esneklik katsayısı (r=0.25, p=0.05) ile anlamlı ilişki gösterdi.

SONUÇ
Bulgularımız, kapak fonksiyonu normal izole BAK hastalarında P dalga süresi ve dispersiyonunda artış olduğunu, bunların her ikisinin de aort esneklik parametreleri ile ilişkili olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Aort kapağı/anormallik, ekokardiyografi, esneklik; elektrokardiyografi/yöntem; kalp iletim sistemi; kalp defekti, doğuştan

Assessment of P-wave dispersion in patients with isolated bicuspid aortic valve and its relationship with aortic elasticity

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Emine Bilen, Mustafa Kurt, Ibrahim Halil Tanboga, Umran Koçak, Cenk Sarı, Husyın Ayhan, Telat Keleş, Engin Bozkurt. Assessment of P-wave dispersion in patients with isolated bicuspid aortic valve and its relationship with aortic elasticity. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 16-21

Sorumlu Yazar: Mustafa Kurt, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale