Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner ven darlığına başarılı balon anjiyoplasti sonrası sol ventrikül elektrodu yerleştirilmesi: İki olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(3): 201-204

Koroner ven darlığına başarılı balon anjiyoplasti sonrası sol ventrikül elektrodu yerleştirilmesi: İki olgu sunumu

Ahmet Vural, Teoman Kılıç, Ertan Ural, Dilek Ural
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

Koroner ven darlıkları kardiyak resenkronizasyon tedavisinin temel aşamalarından biri olan sol ventrikül elektrodu yerleştirilmesi işlemini başarısız kılabilmektedir. Koroner ven darlık bölgesine stent uygulaması ve cutting balon anjiyoplasti işlemi sonrası sol ventrikül elektrodu takılan olgular bildirilmiştir. Bu yazıda, birinde posterolateral, diğerinde posterior ven darlığı nedeniyle başarılı balon anjiyoplasti işlemi uygulandıktan sonra sol ventrikül elektrodu takılan iki olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Anjiyoplasti, balon, kardiyomiyopati, dilate; koroner anjiyografi; koroner darlık; elektrot yerleştirme; kalp yetersizliği; kalp pili.

Implantation of the left ventricular pacemaker lead after successful balloon angioplasty for coronary vein stenosis: a report of two cases

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Vural, Teoman Kılıç, Ertan Ural, Dilek Ural. Implantation of the left ventricular pacemaker lead after successful balloon angioplasty for coronary vein stenosis: a report of two cases. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(3): 201-204

Sorumlu Yazar: Teoman Kılıç, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale