Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Femoral arteriyovenöz fistülün endovasküler stent greft ile perkütan tedavisi: Olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(3): 215-216

Femoral arteriyovenöz fistülün endovasküler stent greft ile perkütan tedavisi: Olgu sunumu

Erden Gülcü, Enis Saglam
Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Van

Ateşli silah yaralanması sonrasında femoral artere primer tamir uygulanan 25 yaşındaki erkek hastanın takiplerinde sağ femoral bölgede titreşim (trill) ve üfürüm duyuldu. Sağ femoral Doppler ultrasonografi eşliğinde yapılan periferik anjiyografide sağ yüzeyel femoral arter ile femoral ven arasında arteriyovenöz fistül görüldü. Selektif anjiyografi yapılarak sol femoral yol ile sağ femoral artere stent greft yerleştirildi. Yapılan kontrol enjeksiyonunda fistül akımının tamama yakın azaldığı, bir gün sonra yapılan Doppler incelemesinde ise fistülün tamamen kapandığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Arteriyovenöz fistül, kan damarı protez implantasyonu, koroner anjiyografi, femoral arter; stent

Percutaneous closure of a femoral arteriovenous fistula with an endovascular stent graft: a case report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Erden Gülcü, Enis Saglam. Percutaneous closure of a femoral arteriovenous fistula with an endovascular stent graft: a case report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(3): 215-216

Sorumlu Yazar: Erden Gülcü, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale