TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 36 (5)
Cilt: 36  Sayı: 5 - Temmuz 2008
ARAŞTIRMA
1.
Erişkin hastalarda sekundum atriyal septal defektlerin Amplatzer cihazı ile kapatılması: İlk klinik deneyimlerimiz
Transcatheter closure of secundum atrial septal defects using the Amplatzer septal occluder in adult patients: our first clinical experiences
Mehmet Güngör Kaya, İbrahim Özdoğru, Ali Baykan, Ali Doğan, Tuğrul İnanç, Orhan Doğdu, Kazım Üzüm, Nazmi Narin, Ramazan Topsakal, Ali Ergin, Abdurrahman Oğuzhan, Namık Kemal Eryol
PMID: 18984979  Sayfalar 287 - 293

2.
Sağ ventrikül çıkış yolu taşikardilerinin temassız haritalama sistemi kılavuzluğunda ablasyonu
Ablation of right ventricular outflow tract tachycardias under guidance of noncontact mapping system
Erdem Diker, Alper Canbay, Özlem Özcan Çelebi, Deniz Şahin, Özgüll Uçar, Sinan Aydoğdu
PMID: 18984980  Sayfalar 294 - 301

3.
Sağlık çalışanlarında abdominal obezite ve metabolik sendrom sıklığı vebu durumlar hakkında farkındalık düzeyleri
Frequency of abdominal obesity and metabolic syndrome in healthcare workers and their awareness levels about these entities
Aytekin Oğuz, Gül Sağun, Mehmet Uzunlulu, Banu Alpaslan, Elif Yorulmaz, Esra Tekiner, Ahmet Sarıışık
PMID: 18984981  Sayfalar 302 - 309

4.
Dipper ve non-dipper hipertansiyonlu hastalarda sol ventrikül hipertrofisi,diyastolik fonksiyon bozukluğu ve aritmi sıklığının karşılaştırılması
Comparison of the incidences of left ventricular hypertrophy, left ventricular diastolic dysfunction, and arrhythmia between patients with dipper and non-dipper hypertension
Zeynep Demet Ersoylu, Aylin Tuğcu, Özlem Yıldırımtürk, Vedat Aytekin, Saide Aytekin
PMID: 18984982  Sayfalar 310 - 317

5.
Wolff-Parkinson-White sendromunda atriyal fibrilasyonu olan ve olmayan hastaların ablasyon öncesi ve sonrası Doppler ekokardiyografik parametrelerinin karşılaştırılması
Comparison of Doppler echocardiographic parameters before and after ablation in Wolff-Parkinson-White syndrome patients with and without atrial fibrillation
Nazmiye Çakmak, Ahmet Akyol, Nurten Sayar, Ahmet Taha Alper, Hakan Hasdemir, Abdurrahman Eksik, Hale Yılmaz, Aleks Değirmencioğlu, İzzet Erdinler, Kadir Gürkan
PMID: 18984983  Sayfalar 318 - 324

OLGU BILDIRISI
6.
Hennekam sendromlu bir olguda başvuru nedeni olarak perikard efüzyonu
A case of Hennekam syndrome presenting with massive pericardial effusion
Kemal Nişli, Naci Öner, Hülya Kayserili, Türkan Ertuğrul
PMID: 18984984  Sayfalar 325 - 328

7.
Brusella infeksiyonunun nadir bir komplikasyonu: Mitral kapak endokarditi
A rare complication of brucellosis: mitral valve endocarditis
Yeşim Güray, Sezgin Öztürk, Ayça Boyacı
PMID: 18984985  Sayfalar 329 - 331

8.
Koroner arter ile pulmoner arter arasında fistül: Üç olgu sunumu
Coronary-to-pulmonary artery fistulas: a report of three cases
Murat Biçer, Murat Yanar, Abdulkadir Ercan, Işık Şenkaya
PMID: 18984986  Sayfalar 332 - 334

9.
Apeksi sarmalayan sol ön inen koroner arter darlığına bağlı olarak gelişenanterior, inferior ve sağ ventrikül ST-segment yükselmeli miyokard infarktüsü
A case of simultaneous anterior, inferior, and right ventricular ST-segment elevation myocardial infarction due to occlusion of the wrapped left anterior descending coronary artery
İbrahim Akpınar, Nurcan Arat, Nilgün Işıksalan Özbülbül
PMID: 18984987  Sayfalar 335 - 337

10.
Perikard tamponadı için perikardiyosentez sırasında sol ventrikül apikal akinezisi ve trombüs gelişimi
Development of left ventricular apical akinesis and thrombus during pericardiocentesis for pericardial tamponade
Serdar Sevimli, Şakir Arslan, Fuat Gündoğdu, Hüseyin Şenocak
PMID: 18984988  Sayfalar 338 - 341

DERLEME
11.
Kardiyak resenkronizasyon tedavisi: EKG ölçütü yeterli mi?Alternatif yöntemler nelerdir?
Cardiac resynchronization therapy: Is ECG criterion satisfying? What are the alternative modalities?
Tolga Aksu, Zehra Gölbaşı, Hatice Selçuk
PMID: 18984989  Sayfalar 342 - 349

12.
Görüntülü Olgu Örnekleri- Transözofajiyal ekokardiyografik inceleme sırasında saptanan koroner arter fistülü
Case Images- Coronary artery fistula detected during transesophageal echocardiography
Abdullah Tekin, Göknur Tekin, Tolga Koçum, Yücel Çölkesen
PMID: 18984990  Sayfa 350
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Görüntülü Olgu Örnekleri- Hipertrofik kardiyomiyopatili bir hastada atipik sol dal bloku
Case Images- Atypical left bundle branch block in a patient with hypertrophic cardiomyopathy
Özcan Özeke, Murat Ünlü
PMID: 18984991  Sayfa 351
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Uzman Yanıtları- Koroner kalsiyum skorunun tayini geleneksel risk faktörlerine katkıda bulunuyor mu? Kimlerde yapılmalı?
Muzaffer Değertekin, Aylin Yıldırır
Sayfalar 352 - 354
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 359
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale