TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 34 (5)
Cilt: 34  Sayı: 5 - Temmuz 2006
ARAŞTIRMA
1.
Akut miyokard infarktüsünün sağ ventrikül fonksiyonları üzerine etkisi
The effect of acute myocardial infarction on right ventricular functions
Hülya Akhan Kaşıkcıoğlu, Mehmet Eren, Nevzat Uslu, Zeynep Tartan, Zekeriya Nurkalem, Tuna Tezel
Sayfalar 275 - 283

2.
Koroner anjiyografide spontan koroner arter diseksiyonu saptanan olguların özellikleri
Characteristics of patients found to have spontaneous coronary artery dissection at coronary angiography
Mehmet Vedat Çaldır, Ümit Güray, Mehmet Birhan Yılmaz, Yeşim Güray, Halil Kısacık, Şule Korkmaz
Sayfalar 284 - 287

3.
Kalsifik aort darlığı bulunan hastalarda gama-glutamiltransferaz aktivitesi
Gamma-glutamyltransferase activity in patients with calcific aortic stenosis
Serkan Çay, Göksel Çağırcı, Sezgin Öztürk, Erkan Baysal
Sayfalar 288 - 291

4.
Erektil fonksiyon bozukluğu olan hastalarda aortun elastik özellikleri: Konvansiyonel ve renkli doku Doppler ekokardiyografiyle değerlendirme
Elastic properties of the aorta in patients with erectile dysfunction: assessment by conventional and color tissue Doppler echocardiography
Ergün Seyfeli, Sadık Görür, Ferit Akgül, Mustafa Gür, Tünzale Seydaliyeva, Fatih Yalçın, Ahmet Namık Kiper
Sayfalar 292 - 297

5.
Kardiyolojide uygulanan tanısal ve terapötik işlemler hakkında hastaların bilgi düzeyinin değerlendirilmesi
Evaluation of the patients’ level of knowledge about diagnostic and therapeutic procedures in cardiology
Mehmet Birhan Yılmaz, Okan Onur Turgut, Ahmet Yılmaz, Filiz Karadaş, Ali Özyol, Ömer Kendirlioğlu, Gökhan Bektaşoğlu, İzzet Tandoğan
Sayfalar 298 - 303

OLGU BILDIRISI
6.
Koroner arterleri normal olan bir hastada sigara ve ksilometazolin kullanımının tetiklediği akut miyokard infarktüsü
Acute myocardial infarction provoked by smoking and xylometazoline use in a patient with normal coronary arteries
Mehmet Kayrak, Sıddık Ülgen, Fatih Koç, Ahmet Soylu
Sayfalar 304 - 307

7.
İnme nedeni olarak torasik aortta transözofajiyal ekokardiyografi ile saptanan aterom plağı: Olgu sunumu
A case of atheromatous plaque in the thoracic aorta as a source of stroke, detected by transesophageal echocardiography
Nurcan Arat, Nesligül Yıldırım, Erdoğan İlkay, İrfan Sabah
Sayfalar 308 - 311

8.
Koroner-subklavyen arter çalma sendromlu bir olguda proksimal sol subklavyen arter darlığına perkütan transluminal anjiyoplasti ve stent uygulaması
Percutaneous transluminal angioplasty and stenting of proximal left subclavian artery stenosis in a patient with coronary-subclavian steal syndrome
Yelda Tayyareci, Ahmet Kaya Bilge, Ercümet Yılmaz, Mehmet Meriç
Sayfalar 312 - 315

DERLEME
9.
Akut dekompanse kalp yetersizliği tedavisinde intravenöz pozitif inotropik ajanlar
Intravenous positive inotropic therapy for acute decompensated heart failure
Hülya Akhan Kaşıkcıoğlu, Neşe Çam
Sayfalar 316 - 322

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
10.
Görüntülü olgu örnekleri Miyokard infarktüsünün nadir bir nedeni: Spontan koroner diseksiyon
A rare cause of acute myocardial infarction: spontaneous coronary dissection
Cemal Özbakır, Zekeriya Kaptan, Özcan Özdemir, Mustafa Ö Soylu
Sayfa 323

DIĞER YAZILAR
11.
Uzman Yanıtları
Answers of Specialist

Sayfalar 325 - 326
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 327
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale