TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 22 (3)
Cilt: 22  Sayı: 3 - Mayıs 1994
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 132 - 135
Makale Özeti

DERLEME
2.
Sorin İki Yaprakçıklı Aort Kapağının St. Jude Medical ve CarboMedics Aort Kapakları ile Karşılaştırılması: Ekokardiyografik Çalışma
Clinical Investigations Sorin St. Jude Medical and CarboMedics Aortic Bileaflet Valves: An Echocardiographic Comprison
Ergun SALMAN, Özlem ERBAŞ, Alp DOLGUN, Cahit KOCAKAVAK, Ertan YÜCEL, Yavuz YÖRÜKOĞLU
Sayfalar 136 - 139

3.
Protein C Eksikliğine Bağlı İntrakardiyak Trombüs Oluşumu
Intracardiac Thrombi Due to Protein C Deficiency
Kürşad TOKEL, Süheyla ÖZKUTLU, Muhsin SARAÇLAR
Sayfalar 140 - 143

DERLEME
4.
Hayatın İlk İki Yılında Ortalama QRS Ekseninin Seyri
Evolution of the Mean QRS Axis in the First Two Years of Life
Gülay AHUNBAY, Teoman ONAT
Sayfalar 144 - 145

5.
Sistemik - Pulmoner Şant Ameliyatlarının Pulmoner Arter Çapları Üzerine Etkisi
Growth of the Pulmonary Arteries Following Systemic-Pulmonary Shunt
Gülhis BATMAZ, Ayşe SARIOĞLU, İ.Levent SALTIK, Mehmet Salih BİLAL, Figen AKALIN, Aydın AYTAÇ, Ali ERTUĞRUL
Sayfalar 146 - 149

6.
Sendrom X'li Hastalarda Talyum Sintigrafisi Bulguları
Thallium Scans in Patients with Syndrome X
Osman YEŞİLDAĞ, İrem BERNAY, Ender ÖRNEK, Murathan ŞAHİN, Olcay SAĞKAN
Sayfalar 150 - 155

7.
Koroner Arter Hastalığı Tanısında Treadmill Egzersizine Kıyasla Dipiridamol Ekokardiyografisi
Dipyridamole Echocardiography vs Treadmill Exercise in Patients with Coronary Artery Disease
Ali ERGİN, Emrullah BAŞAR, Namık Kemal ERYOL, Ahmet SAKALLI, Abdullah DELİCEO, Servet ÇETİN, A.Hulusi KÖKER
Sayfalar 156 - 160

8.
Cardioverter Defibrillator İmplantasyonunda Endokaviter Elektrod Sistemi İle İlgili Deneyimimiz
The Use of Endocavitary Electrode System During Implantible Cardioverter Defibrillator Implantation
Y.Belhhan AKPINAR, Yusuf YALÇINBAŞ, Francis WELLENS, Pedro BRUGADA
Sayfalar 161 - 164

DERLEME
9.
Derlemeler Radiofrequency Catheter Ablation of Supraventricular Tachyarrhythmias
Reviews Radiofrequency Ablation of Supraventricular Tachyarrhythmias
Erdem DİKER, Pedro BRUGADA
Sayfalar 165 - 172

10.
Kalp Fonksiyonlarının İncelenmesinde Radyonüklid Teknikler
Radionuclide Techniques in Investigating Cardiac Functions
Haluk Burçak SAYMAN, Kerim SÖNMEZOĞLU
Sayfalar 173 - 178

11.
Mitral Kapak Replasmanına Bağlı Sol Ventrikül Arka Duvar Rüptürü
Rupture of Posterior Wall of Left Ventricle After Mitral Valve Replacement
Rıza TÜRKÖZ, Ahmet BALTALARLI, Ayhan AKÇAY, Levent YILIK, Mert KESTELLİ, Mansur ŞAĞBAN
Sayfalar 189 - 192

12.
Editöre Mektup
Letter to The Editor
Murat Demirtaş, Tuğrul Okay
Sayfalar 193 - 194
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale