Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Sırasında Oluşan ve Kalitatif Troponin T ile Saptanmış Miyokard Hasarının Hiberne Miyokardın İyileşmesine Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(1): 22-28

Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Sırasında Oluşan ve Kalitatif Troponin T ile Saptanmış Miyokard Hasarının Hiberne Miyokardın İyileşmesine Etkisi

İbrahim Baran, Bülent Özdemir, Kani Gemici, Sümeyye Güllülü, Dilek Yeşilbursa, Akın Serdar, Ali Aydınlar, Ali Rıza Kazazoğlu, Ethem Kumbay, Jale Cordan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa

AMAÇ
Modern miyokard koruma yöntemleri ve cerrahi tekniklerdeki gelişmelere rağ men koroner arter bypass greft cerrahisi (KABG) sırasında değişik derecede miyokard hasarı meydana gelebilmektedir. Son zamanlarda kardiyak troponin T (TnT) mi yokard hasarım belirlemede ii/kemizde de yaygm olarak kullamlmaktadır. Bu çalışmanın amacı KABG sırasmda kalitatifTnT ile saptanan miyokard hasarının , hiberne mi yokard ın fonksiyonel iyileş mesine etkisini araştırmaktır.
METOD
Koroner arter hastalığı ve sol ventrikül fonksiyon boz ukluğu olan, dobutamhı stres ekokardiyografi (DSE) yapılarak mi yokard canlılığı saptanmış 41 olgu çalışmaya al md ı. KABG sonrası kalitatif TnT ve seri CK-MB tayini yapı ldı. KABG sonrası üçüncü ayda tekrar ekokardiyografi yapılarak sol ventrikül fonksiyonları ve hiberne miyokardm fonksiyonel iyileşmesi araştırıldı. Postoperalif TnT ( +) 19 hasta, TnT (-) olan 22 hasta ile hiberne nıiyokardın fonksiyone liyileşmesi açı smdan karşılaştırıldı .
BULGULAR
TnT ( +) ve TnT (-) gruplarm param etrelerı aşağıda sıralanmışti r. Ortalama DSE (+ )segment sayısı: 4,16 ± 1,43 ve 3,68 ± 1,25 (AD), preoperatif ejeksiyon fraksiyonu (EF): %43 ± ll ve %44 ± 9 (AD), ortalama iyileşen segment sayı sı : 3,37 ± 1,07 ve 3.13 ± 1,25 (AD), segment/erin iyileşme oranı: %83 ± 14 ve %85 ± 16 (AD), zirve postoperatif CK-MB değeri: 67 ± 39 ve 44 ± 23 U (p<0,05), postoperarif EF: %49 ± 8 ve %51 ± ll (AD) olarak bulundu. Gruplar arasında zirve CK-MB değe rleri dış ı nda anlamlı fark yoktu. TnT ( +) 3 olguda C KMB değerleri normal değerlerin üç katını aştı. Bu 3 olguda hiberne segmentterin iyileşme oram sadece %20 idi. Preoperatif ve postoperalif EF değerlerinde de anlamlı değişme olmadı. Tartışma : TnT ( +) grubun CK-MB değerleri anlamlı olarak yüksek bulundu. Bunun dı şında iki grup arasında preoperatif veriler, postoperalif dönemde mi yokard canlılığ ı saptanan segment/erin ve global sol ventriküf fonksiyon- farmm iyileşmes i açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. CK-MB'nin belirgin arttl ğ t üç olguda ise sol ventriküf fonksiyonları ve hiberne nıiyokardm iyileşm es i belirgin bozulmuş/u. Bu çaltşma sonucunda KABG sıra smda oluşan ve kalitatifTnT ile saptanan minör miyokard hasarı lıibeme nıiyokardm iyileşmesin i anlamlı olarak etkilememiştir. Muhtemelen kalitatifTnT (+)olgularda ciddi bir nı iyokard hasarı oluşmamıştır. Yüksek kantitatif TnT veya yüksek CK-MB düzeyleri daha büyük oranda mi yokard hasan ile ilişkilidir. Bu metodlan kalitatif TnT ile karşılaştıran çalışmalar bu alanda daha fazla bilgi sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Troponin T, miyokard hasan, koroner arter bypass greft cerrahisi

Effect of Myocardial Damage Sustained During Coronary Artery Bypass and Detected by Qualitative Troponin T on Functional Recovery of Hibernating Myocardium

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İbrahim Baran, Bülent Özdemir, Kani Gemici, Sümeyye Güllülü, Dilek Yeşilbursa, Akın Serdar, Ali Aydınlar, Ali Rıza Kazazoğlu, Ethem Kumbay, Jale Cordan. Effect of Myocardial Damage Sustained During Coronary Artery Bypass and Detected by Qualitative Troponin T on Functional Recovery of Hibernating Myocardium. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(1): 22-28

Sorumlu Yazar: İbrahim Baran
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale