Yetişkin bir hastada izole sol ventrikül divertikülü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(4): 262-262

Yetişkin bir hastada izole sol ventrikül divertikülü

Cihan Duran1, Murat Şener2, Demet Erciyes2, Murat Gülbaran2
1İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi,radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi,kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

İzole sol ventrikül divertikülü nadir görülen bir kardiyak anomalidir.Musküler ve fibröz olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Klasifikasyonu ile ilgili henüz yerleşmiş bir fikir birliği bulunmamaktadır.Genellikle hastalar asemptomatik olmakla birlikte ventriküler taşikardi, dispne ve angina şikâyetleri olabilmektedirler. Hastaların tanıları anjiyografi, ekokardiyografi, kardiyak manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile konulabilmektedir.Atipik göğüs ağrısı ile kliniğe başvuran ve koroner arter hastalığı ön tanısıyla çok kesitli BT yapılan bizim olgumuzda değerlendirme sırasında sol ventrikül inferoseptal duvarında izole divertikül tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sol ventrikül divertikülü, bilgisayarlı tomografi

Isolated left ventricular diverticulum in an adult

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cihan Duran, Murat Şener, Demet Erciyes, Murat Gülbaran. Isolated left ventricular diverticulum in an adult. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(4): 262-262

Sorumlu Yazar: Cihan Duran, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale